Tag Archive for Öjenäsbäcken

Öjenäsbäcken II

Förra sommaren påbörjades restaureringen av den hårt flottningsrensade Öjenäsbäcken i Arvika, ett vattendrag som sedan i fjol är naturreservat med bla öring, flodpärlmussla och hotade mossor. Åtgärderna består i att återföra sten, lekgrus och block, skapa vinterståndplatser och höljor vid lågvatten, öppna sidofåror samt inte minst tillföra rikligt med död ved.
I torsdags besöktes älven för att dels se hur åtgärderna från i fjol klarat vintern och vårflod och dels för att planera årets restaurering. Det såg mycket bra ut och de övre delarna av älven som tidigare mest bestod av en rak kanal går knappt att känna igen, i positiv bemärkelse :) (se bild). Bara några små justeringar kommer att göras. Årets arbete kommer utföras på mellanpartiet och 2014 kommer hela vattendraget vara restaurerat.

20130615-222938.jpg

Restaurering av Öjenäsbäcken

Restaureringen av Öjenäsbäcken har nu pågått i ett par veckor och nedan följer ett par bilder från arbetet. Mycket av återställningen går ut på att återföra tidigare uppschaktad sten och block samt återskapa bäckens naturliga meandrande lopp. Ett speciellt fokus finns också på att återföra grov död ved. Död ved är ett mycket viktigt inslag i vattenmiljön eftersom veden skapar både skydd och ståndplatser och samtidigt som den erbjuder högkvalitativt substrat för allehanda insekter genererar mycket fiskföda.

/Pär

En kanaliserad sträcka före åtgärd…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…och efter!