Fiske och fiskevård

Vi som jobbar med fiske och fiskevård i Värmland

Återställning av Öjenäsbäcken, Arvika

Med start under september 2012 kommer Öjenäsbäcken som rinner mellan Getjärn och Nysockensjön i Arvika att börja återställas. Kort bakgrund och anledning till projektet är att den ca 2,5 km långa bäcken bitvis är hårt flottningsrensad och kanaliserad vilket lett till förluster av lämpliga miljöer för flora och fauna samt försämrad funktion och produktion. Trots denna påverkan har Öjenäsbäcken kvar fina och höga naturvärden i form av flodpärlmussla, hotade mossor samt både stationär- och sjövandrande öring och bäcken är idag både Natura-2000 objekt och Naturreservat samt utpekad som ett av Värmlands mest skyddsvärda vattendrag och av Naturvårdsverket utpekad som Nationellt särskilt värdefull.

För att även i framtiden skydda de höga naturvärdena och förbättra förutsättningarna på lång sikt har Länsstyrelsen beslutat om ca 450 000 kr för Biologisk återställning av Öjenäsbäcken. Med start i år kommer bäcken att restaureras genom att sidofåror öppnas, uppschaktad sten och grus återförs, att död ved läggs ut, samt att diken pluggas. Den samlade effekten av åtgärderna kommer bli att bäcken bättre klarar perioder av låga flöden (vilket är mycket kritiskt idag) och att både lek- och uppväxtmiljöer för allehanda vattenlevande organismer blir bättre.

Här nedan ett typiskt exempel på en kanaliserad sträcka där sten och block  främst ligger längs kanterna och inte i bäcken där de gör nytta. Vi återkommer såklart med bilder från restaureringen under hösten.

Beslut om projekt bäckkalkning Örebäcken

Länsstyrelsen i Värmland( Kalkningsfunktionen) har  beslutatat om genomförande av bäckkalkning i Örebäcken som ligger i Eda kommun, bäckkalkning är planerad att starta 2012

Projektet har till avsikt att anlägga lekbottnar för öring (Salmo trutta L.) med inblandning av kalkgrus. Försöken är att kunna visa om bäckkalkning är en bra metodik för de vattendrag (objekt) som inte kan kalkas på traditionellt vis(båt helikopter, doserare) och där målsättningen med kalkningen endast är öring.

 

Uppdaterade fisktransportsiffror…

Den 23/8 kördes ännu en last med 168 st lekmogna laxar och öringar upp till lekområdena uppströms Edebäck. Den här gången var det mest Klarälvslax (127st) men även 41 Klarälvsöringar hade hittat upp i fiskvägen och släpptes ut i älven. Totalt är antalet transporterade fiskar 2012 nu uppe i 983 Klarälvsöringar och 337 vilda Klarälvslaxar.

Utplantering av karp

Under lördagen gjordes en utplanering av Karp i Forstjärn som ligger i centrala Deje, där Länsstyrelsen har gett tillstånd till utplanteringen.  Flera intressenter är inblandade i utsättningen bland annat ForshagaAkademin, Fiskevårdsområdet Klarälven Ullerud, Forshaga kommun och den nybildade karpklubben. Till att börja med kommer det att vara ett fiskeförbud efter karp i ca ett år, för att fiskarna ska få tid till acklimatisering. Ett avtal mellan de inblandade kommer att skrivas och det är inte i nuläget klart i vilka former fiskekort kommer att säljas. Det som är klart är att en webbsida kommer att byggas upp under hösten och det kommer att anordnas 5-6 swim.

Nedan följer ett antal bilder från utsättningen i Forstjärn, alla foton är fotograferade av Daniel Bylemark

Kom ihåg att utplanteringar av fisk i kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av sjukdomar och dels att förhindra en oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

Fångstrapport Forshaga

Fram till den 16:e augusti har 851 Klarälvsöringar och 214 vilda Klarälvslaxar transporterats upp till lekområdena uppströms Edsforsen. Det är redan nu ”all time high” för öringen, aldrig har det fångats så många öringar i fällan som i år, vilket får ses som mycket positivt. Anledningen till ökningen kan dels vara att fisket öppnade relativt tidigt i år men vi hoppas såklart också att de förbättringar och moderniseringar av fiskväg och fälla som gjorts under 2012 bidragit till den positiva utvecklingen. De flesta öringar fångades och transporterades fram till början av juli då uppsteget av öring traditionellt sett är som högst och älven fortfarande var relativt låg. Men som många säkert märkt har älven under sommaren stigit betydligt vilket gjort det svårt att få tillräckligt med lockvatten ut ur fiskvägen, vilket sannolikt påverkat fångsten negativt. Nu är i alla fall flödet sjunkande och förutsättningarna för ökad fångst förbättras igen.