Tagg: Vattenreglering

Slutrapporten Vänerlaxens fria gång – två länder, en älv

Jämfört med tidigt 1800-tal finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring. Den vilda Klarälvslaxens möjlighet att leva, vandra och föröka sig i sin miljö kan ses som en indikator för väl fungerande ekosystem, eftersom den kräver miljöhänsyn som gynnar många andra hotade arter, naturmiljöer och samhällsintressen. Länsstyrelsen…

Bedömning av Vattenregleringspåverkan med hjälp av elfiske

Som en del i arbetet med att statusklassa våra vatten har man sett på elfiske och vattenreglering i några vattendrag i Bergslagen. Kraftig vattenreglering ger tydliga effekter på fiskbestånden; sjöfiskar ökar och strömlevande arter minskar. Utgående från elfiskeresultat kan man ganska väl påvisa vattenregleringspåverkan.   Mer utförlig vad man kom fram till i undersökningen går att…