Tag Archive for vänerlax

Slutrapporten Vänerlaxens fria gång – två länder, en älv

Jämfört med tidigt 1800-tal finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av Klarälvslax och Klarälvsöring. Den vilda Klarälvslaxens möjlighet att leva, vandra och föröka sig i sin miljö kan ses som en indikator för väl fungerande ekosystem, eftersom den kräver miljöhänsyn som gynnar många andra hotade arter, naturmiljöer och samhällsintressen.

Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Hedmark presenterar slutrapporten av projektet Vänerlaxens fria gång. I drygt tre år har Sverige och Norge samarbetat om ett stort antal studier och åtgärder. Syftet har varit att på lång sikt bygga upp det vilda beståndet av Klarälvslax genom att utreda möjligheter och konsekvenser av att återintroducera laxen i Norge. Samtidigt gynnas övrig biologisk mångfald och åtgärderna bidrar till att uppfylla kraven enligt EU:s ramdirektiv för vatten och art- och habitatdirektivet.

Slutrapporten visar historisk och ny kunskap om Klarälvslaxbeståndet, andra skyddade och hotade arter, ekologisk status, miljöproblem och underlag till åtgärdsprogram.

– Ett genomförande av det åtgärdunderlag som finns i rapporten bedöms ge många positiva effekter. En av dessa är att Klarälven-Trysilelva-Femundselva med biflöden blir en av Skandinaviens laxrikaste med cirka 12000 lekande vildlaxar per år, säger landshövding Kenneth Johansson.

Prioriteringen i arbetet kommer framöver att ligga på att vidta åtgärder för att öka fiskens uppvandring vid Forshaga kraftstation, öka överlevnaden hos nedströmsvandrande fisk, införa miljövänlig vattenreglering, och när så är möjligt, återintroducera Klarälvslax i Trysilelva och Femundselva.

 

Slut rapport- Vänerlaxens fria gång- två länder en älv

Slut rapport- Vänerlaxens fria gång- två länder en älv Pdf

 

 

Parasiten Gyrodactylus salaris

Under hösten 2012 samlades fenor in från Klarälvslaxar i Vänern och från fiskfälla i Forshaga, fenorna skickas till NINA (Norwegian Institute for Nature Research) i Norge för analys. Analysen gjordes för att undersöka om klarälvslaxen i Vänern och i Klarälven är bärare på den yttre parasiten Gyrodactylus salaris (G. salaris). Parasiten som lever på lax i sötvatten genom att äta av huden, främst av fenorna, parasiten är helt ofarlig för människan. 

Resultatet från analysen kom till Länsstyrelsen i Värmland nu i veckan och visar att fenprover från klarälvslaxar som var fångade i fällan i Forshaga bar på parasiten Gyrodactylus salaris Däremot visar undersökningen att fenprover från klarälvslaxar som var fångade i Vänern inte bar på parasiten. Analyser är även gjorda på laxungar som är fångade mellan Sysslebäck och Höljes, ingen Gyrodactylus salaris fanns på dessa laxungar.

För mer information om resultatet från undersökning och information om parasiten Gyrodactylus salaris finns på följande länkar.

Resultat från NINA

Auqa reports 2012:8 Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkusten laxåar

I tidningen Värmlads Folkblad Skriver man 2013-04-18 en artikel om att Parasiten Gyrodactylus salaris har hittats i prover från lax i Vänern. I repotaget har Öyvind Walsö från Norges naturförvaltning  och Pär Gustafsson från Länsstyrelsen i Värmland intervjuats.