Tag Archive for signalkräfta

Länsstyrelsen har beslutat om kräftpest

Länsstyrelsen var på plats i Bodaälven och samlade in döda flodkräftor 2018-06-27 som skickades till SVA för analys, analysen påvisade kräftpest. Länsstyrelsen har  bedömt att pesten kommer att sprida sig och har därför bedömt att Pestförklara Bodaälven, Lilla Bör, Bärhustjärnet, Bärhussälven, och Stora Bör. Från dammen vid utloppet i Älsjön till dammen vid utloppet i Stora Bör Byälvens vattensystem (132) i Säffle och Årjängs kommun.

För att förhindra spridning av kräftpest får länsstyrelsen enligt 10 § förordningen (1994:1716) om fisket , vattenbruket och fiskerinäringen besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat. Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det enligt 2 kap. 11 § ovan nämnda förordning förbjudet att

1. fånga kräftor

2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor

3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats som kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

4. utplantera signalkräfta.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6991270

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/nytt-kraftpestutbrott-oster-om-arjang

 

Skylt Bodaälven, Stora bör mfl 2018-07-02

 

Informationsdag om Flodkräftan i Värmland

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en informationsdag om flodkräftans situation i länet samt hur man tillsammans kan jobba för att bevara och utveckla fiskbara bestånd med flodkräfta.

Medverkande under dagen är förutom Länsstyrelsen Värmland, Havs- och vattenmyndigheten, SLU Institutionen för akvatiska resurser, Gransjöns fiskevårdsområdesförening och Hushållningssällskapet Värmland.

Moderator: Lennart Edsman, SLU, Institutionen för akvatiska resurser.

Informationsdagen är öppen för alla men riktas framförallt mot fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare.

Tid: 12 mars kl. 09:30 – 17:30

Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8,  Karlstad

Anmälan: Senast 9 mars via Anmälan nedan.

Kostnad: Informationsdagen är kostnadsfri.

Länsstyrelsen bjuder på kaffe. Lunch kan inte köpas på CCC utan finns på promenadavstånd (sker i egen regi).

Under informationsdagen kommer vi berätta om det arbete som pågår för att bevara flodkräftan i Värmland och Sverige. Vi kommer även beskriva hur man som fiskerättsägare och fiskevårdsområdesförening själv kan arbeta för ett hållbart fiske av flodkräftor i sitt vatten.

Anmälan till informationsdagen görs via webben anmälan, via e-post eller telefon till Jonas Andersson eller Karin Enfjäll

Karin Enfjäll
Koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter
Naturvård
010-2247438
Jonas Andersson
Länsfiskekonsulent
Miljöanalys
010-2247432

Program

09.30 Fika och registrering

10.00 Landsbygdsutveckling och möjligheter att värna och vårda flodkräfta – kultur och tradition. Pia Karlsson, tf. länsråd Länsstyrelsen Värmland.

10.20 Genetik till nytta för odling och bevarandearbetet och jakten på kräftpesten. Lennart Edsman SLU Aqua.

11.05  Förvaltningsplan för flodkräfta i Värmlands läns – Vad innebär det? Karin Enfjäll, Länsstyrelsen Värmland.

11.35 EU:s listning av signalkräftan som främmande invasiv art. Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten.

12.00  Lunch

13.15 Vad innebär det för ett fvof att bilda ett skyddsområde, och gör det någon nytta? Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland.

13.40 Vad kan man göra när det sker ett pestutbrott eller en illegal utplantering? Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland.

14.05 Ett lysande exempel på praktsikt arbete med ett lokalt flodkräftbestånd. Hur vi har jobbat med vårt flodkräftbestånd. Anders Wändal, ordf. Gransjön fvof.

14.25 Kaffe (25 min)

14.50  Fiskelagstiftningen, kräftor och kräftpest, vad säger lagen? Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland.

15.15 Flodkräfta som motiv för kalkning – vad händer om man får in signalkräftor? Jens Andersson, Länsstyrelsen Värmland.

15.45 Hur kan man med enkla metoder förbättra sitt kräftfiske genom att förbättra miljön de lever i? Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland.

16.05 Provfisken efter flod-och signalkräfta. Urban Nyqvist Länsstyrelsen Värmland.

16.30 Nulägesanalys – karta över kända förekomster av både flod och signalkräfta. Jenny Monsén, Länsstyrelsen Värmland.

16.50 Hur finansiera åtgärder med hjälp av bidrag: LONA, fiskevårdsmedel, Europeiska fiskefonden. Karin Enfjäll och Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland.

17.00 Frågestund

> Ladda hem inbjudan och program (PDF)

Om flodkräftan

I Värmland har flodkräftan haft en dramatisk tillbakagång sedan 1980 -talet. Sedan 1990-talet är den kräftpest som sprids genom illegala utsättningar av signalkräftor det i särklass största hotet. Fortfarande pågår illegala utplanteringar men i mindre omfattning. Värmland står inför stora utmaningar för att skydda och bevara kvarvarande bestånd.

Under åren 2000-2014 försvann 215 kända förekomster av flodkräfta, vilken har inneburit en halvering av länets flodkräftbestånd. 2014 fanns 166 säkra och 52 osäkra förekomster med flodkräftor.

> Flodkräfta Astacus astacus (intern länk)

 

Kräftprovfiske 2014

Under hösten har Länsstyrelsen utfört fem nätters kräftprovfiske. Totalt fiskades två sjöar och tre vattendrag.

Första natten fiskades en sjö där flodkräftor satts ut för ett antal år sedan. Fångsten blev ett trettiotal flodkräftor, en gädda och en abborre.

båt

För att minska risken att sprida eventuella smittor mellan sjöar brukar  båtar som redan finns i sjöarna lånas.

 

bur med mört

Agnad kräftbur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dags att ta upp kräftburarna.

flodkräfta

Flodkräfta som ska könsbestämmas och mätas innan den sätts tillbaka i sjön.

gädda

Gädda som hittat in i kräftburen under natten.

 

Andra natten fiskades ett mindre vattendrag. Tyvärr blev det inga flodkräftor i burarna, men en gers, två öringar och två abborrar hade letat sig in i burarna.

agn

Betet som används i kräftburarna är fryst fisk från Vänern.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av burar på kvällen.

liten_öring

Öring som letat sig in i en kräftbur under natten.

 

Tredje natten fiskades ytterligare ett vattendrag. I det här vattendraget visste vi att det tidigare funnits relativt mycket flodkräftor. Tyvärr blev det inga flodkräftor den här natten heller men en lake och en liten sutare fanns i burarna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av kräftburar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sutare som tillbringat natten i en kräftbur.

 

Fjärde natten var det dags för fiske i två vattendrag som rinner prallellt med varandra. Ena vattendraget fiskades med 20 burar det andra med 40 burar. Här var kräftorna på hugget och totalt fångades närmare 200 flodkräftor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av kräftburar.

kräftor_bur

Totalt fångades närmare 200 flodkräftor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flodkräftor som väntar på att bli mätta och återutsatta i vattendraget.

 

Årets kräftprovfiske avslutades i en sjö där vi under ett antal års tid hört rykten om att det ska finnas signalkräftor. Dessvärre visade sig ryktena stämma och två signalkräftor fångades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av burar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Signalkräfta.

 

Provfiske av kräftor 2012

Under en och halv vecka i september har Länsstyrelsen i Värmland genomfört provfiske efter kräftor. kräftprovfisket har genomförts av  Urban Nyqvist och Jenny Monsén.

Första natten undersöktes ett litet tjärn i Sölje-trakten. Det fanns tidigare noteringar, att det en gång i tiden funnits flodkräftor i tjärnet. Provfiskeresultatet visade, att det inte finns några kräftor fanns kvar. Bottnarna i tjärnet är väldigt mjuka och olämpliga som miljö för flodkräftor.

Andra natten provfiskades en större sjö i Gräsmarks-trakten. Där har det under senare år fångats flodkräftor. Om beståndet är spillran av en gammal stam eller någon form av utplantering är svårt att säga. I provfisket fångades i alla fall tio flodkräftor.

  

Efter rykten om att flodkräftan försvunnit från en sjö i Mangskogs-trakten förra året, gjordes en uppföljning för att se vad som hänt. Sjön har tidigare provfiskats och har då visat vara mycket rik på flodkräfta. Nu fanns farhågor om att signalkräftor illegalt hade utplanterats. Mycket riktigt hade det stora beståndet av flodkräfta försvunnit. Vid provfiske fångades lyckligtvis inga signalkräftor, endast en kvarlevande flodkräfta fångades.

Första veckan avslutades med provfiske i en sjö och ett vattendrag i Hagfors-trakten. Här har flodkräftor planterats ut under ett par års tid. Provfisket visade att någon planterat ut signalkräftor i sjön och vattendraget. I vattendraget fanns en stor koncentration av signalkräftor medan det i sjön var sporadiskt förekommande på en mindre sträcka. Det kan vara ett tecken på att utplantering av signalkräftor i sjön skett tämligen nyligen. Inga flodkräftor fångades vid provfisket.

Under två nätter provfiskades ett par områden i centrala Karlstad. Inga kräftor fångades.

/Urban & Jenny