Tag Archive for provfiske

Kräftprovfiske i Värmland

Under första veckan i september har Länsstyrelsen varit på provfiske av kräftor. Vi har följt upp två tidigare utplanteringar av flodkräfta. Det verkar i båda fallen som att flodkräftan har börjat etablera sig. Vi provfiskade även en mindre sjö för första gången och den visade sig hysa mycket goda bestånd av flodkräfta. Sedan gjordes två provfisken för eventuell förekomst av signalkräfta. I det ena fallet, en större sjö fann vi lyckligtvis inget då det finns bestånd av flodkräfta nedströms. I det andra fallet fann vi signalkräftor i ett vattendrag. Förekomsten var tidigare känd, men nu vet vi att signalkräftan förmodligen förökar sig där.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Fiskbestånd i Klarälvens mynningsområde

Som säkert många känner till har det funnits en oro hos framförallt yrkesfiskare men även hos sportfiskare, forskare och länsstyrelsen angående de minskande fiskfångster som rapporterats från Klarälvens mynningsområde i Vänern (framförallt i Hammarösjön). Teorierna om varför fångsterna minskat är flera. Från yrkesfiskets håll menar man att minskningen beror på att överdosering av polyaluminiumklorid från reningsverkens reningssteg lett till att fällningskemikalien (och annat gift) kommit ut och därmed bundit den fosfor som finns i älven. Detta skulle då ge en kaskadeffekt genom ekosystemet och som yttersta konsekvens ge färre fiskar. Det har även spekulerats i om ökade flöden och Vänerns nya reglering kan ligga bakom.

Magnus Andersson på SLU har med bistånd från bl.a. Länsstyrelsen gjort en faktasammanställning över fisk, bottenfauna, vattenkemi, reningsverkens kemikalieanvändning, flöden och vattenstånd i mynningsområdet från tidigt 90-tal fram till 2012. Rapporten börjar bli klar och Länsstyrelsen bjöd därför in Magnus till Karlstad för att presentera sin utredning med efterföljande diskussion. Seminariet ägde rum i onsdags dit ett 20-tal personer från både myndigheter, forskare, kommunen, yrkesfiskare, Sportfiskarna, Fiskevattenägarna och fiskevårdsområdet hade anmält sig.

Frågan är komplex och dataunderlaget ibland spretigt men summerat kan man säga att fångsterna av kommersiella fiskarter idag och antalet bottendjur i Hammarösjön ligger på ungefär samma nivå som under mitten av 90-talet. Under några år i början av 2000-talet var dock fångsterna (och tätheten av bottenfauna) betydligt högre vilket sammanfaller väl och skulle kunna förklaras med den stora översvämningen 2000/2001 som sannolikt förde med sig stora mängder näring ut i sjön som ”boostade” systemet. En effekt som verkade hålla i sig under några år.

Det som är oroväckande är dock att både provfisken och en yrkesfiskares fångster av kommersiella fiskarter under 2012 visar ”all time low”. Skulle den trenden fortsätta nedåt kan man befara att något mer ligger bakom än en naturlig återgång. I det sammanhanget går det inte att utesluta att kemikalier kan vara en bidragande faktor. För att svara på det krävs dock någon form av ekotoxikologisk studie av det renade avloppsvatten som tillförs Klarälven. Något för en examensarbetare på Karlstads universitet att sätta tänderna i?

Ännu annan möjlig förklaring kan vara Vänerns förändrade reglering med lägre vattenstånd under vår och försommar. Detta kan ge stora effekter på de fiskarter som använder översvämmade låglänta områden för sin lek, tex gäddan. Här finns dock ett förslag framtaget med en justering mot högre vattenstånd under försommar vilket skulle förbättra lekmöjligheterna.

Alla dessa faktorer kan även samverka och tillsammans med naturliga variationer och cykler ger det en komplex och inte helt lättbesvarad fråga.

Fiskbeståndets utveckling i området är hursomhelst något som bör bevakas framöver. Provfisken i ett sådant här stort område är dock dyra och det krävs tidsserier för att dra ”säkra” slutsatser. Länsstyrelsens fiskefunktion har tidigare önskat mer övervakning av norra Vänern i allmänhet och mynningsområdet i synnerhet men osäker finansiering och nedskärningar från HaV gör det svårt att dra igång stora projekt. Under 2013 ska dock programmet för sötvattensövervakning revideras och möjligheten finns då för tex LST att påverka HaV för få med tex provfisken i Hammarösjön.
En annan god idé som diskuterades på seminariet är att använda de garn och ryssjor som yrkesfiskares redan använder idag. Om man standardiserade detta fiske på några platser i Hammarösjön skulle man kunna få in mycket fiskdata över både kommersiella arter och bifångster (vitfisk) till en relativt låg kostnad.

Magnus A och SLU ska ha en stor eloge som gjort utredningen och vi hoppas kunna lägga ut rapporten här på värmlandsfiske.se när den blir klar.

Fortsättning lär följa…

/Pär

Provfiske av kräftor 2012

Under en och halv vecka i september har Länsstyrelsen i Värmland genomfört provfiske efter kräftor. kräftprovfisket har genomförts av  Urban Nyqvist och Jenny Monsén.

Första natten undersöktes ett litet tjärn i Sölje-trakten. Det fanns tidigare noteringar, att det en gång i tiden funnits flodkräftor i tjärnet. Provfiskeresultatet visade, att det inte finns några kräftor fanns kvar. Bottnarna i tjärnet är väldigt mjuka och olämpliga som miljö för flodkräftor.

Andra natten provfiskades en större sjö i Gräsmarks-trakten. Där har det under senare år fångats flodkräftor. Om beståndet är spillran av en gammal stam eller någon form av utplantering är svårt att säga. I provfisket fångades i alla fall tio flodkräftor.

  

Efter rykten om att flodkräftan försvunnit från en sjö i Mangskogs-trakten förra året, gjordes en uppföljning för att se vad som hänt. Sjön har tidigare provfiskats och har då visat vara mycket rik på flodkräfta. Nu fanns farhågor om att signalkräftor illegalt hade utplanterats. Mycket riktigt hade det stora beståndet av flodkräfta försvunnit. Vid provfiske fångades lyckligtvis inga signalkräftor, endast en kvarlevande flodkräfta fångades.

Första veckan avslutades med provfiske i en sjö och ett vattendrag i Hagfors-trakten. Här har flodkräftor planterats ut under ett par års tid. Provfisket visade att någon planterat ut signalkräftor i sjön och vattendraget. I vattendraget fanns en stor koncentration av signalkräftor medan det i sjön var sporadiskt förekommande på en mindre sträcka. Det kan vara ett tecken på att utplantering av signalkräftor i sjön skett tämligen nyligen. Inga flodkräftor fångades vid provfisket.

Under två nätter provfiskades ett par områden i centrala Karlstad. Inga kräftor fångades.

/Urban & Jenny