Tag Archive for flodpärlmussla

Försvunna flodpärlmusslor i Värån, Torsby kommun

Under hösten 2013 har Länsstyrelsen noterat en kraftig minskning av musselbeståndet i Värån i Torsby kommun. Vid en grundlig inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen 2007 i samband med att en omlastningscentral byggdes beräknades beståndet till ca 10 000 individer, däribland en stor andel småmusslor. I år uppskattades antalet till ca 2 000 och musslor i de mindre storleksklasserna saknades helt.

Då vi inte känner till någon exakt tidpunkt för när musslorna försvunnit så är det svårt att veta vad minskningen kan bero på. Värån ligger i ett område med en hög andel potentiella faror som flygplats, omlastningscentral och ett flertal korsande vägar. Det har förekommit höga halter av ammoniumkväve och totalkväve i vattendraget men det är svårt att spekulera i vilken påverkan detta kan ha haft på musslorna.

Sedan hösten 2013 finns en övervakningsplats för musslor i Varån. Syftet med denna övervakning är att mer exakt kunna se om de ökar eller minskar i antal.

 

 

Miljöövervakning av flodpärlmusslor 2013

Under sommaren arbetar Länsstyrelsen med miljöövervakning av flodpärlmusslor. I länets finns ca 40 vattendrag med flodpärlmusslor och i nio av dem sker det sedan mitten av 1990-talet en kontinuerlig övervakning. I år kommer miljöövervakning ske i tre av dem: Mörtebäcken, Älgån och Slorudsälven i Arvika kommun.
bild 1 Bild 2 Bild 3

 

 

 

 

 

Från vänster figur 1. Musslor i Mörtebäcken, Arvika kommun. Figur 2. Längdmätning av flodpärlmussla figur 3.  Längdmätta flodpärlmusslor redo att återvända till vattendragets botten.

Vid övervakningen räknas musslorna vid 15 slumpmässigt utvalda 20-meterssträckor. I anslutning till dessa plockas ett mindre antal musslor upp och mäts. Då kan man se hur bestånds- och storleksförändringar förändras. En viktig del är också att dokumentera omgivningarna på land och i vattnet för att kunna koppla dem till förändringar i musselbestånden. Det pågår även ett arbete med att sammanställa den miljöövervakningen av flodpärlmussla som skett i länet. Förhoppningsvis kommer rapporten att bli klar under hösten 2013.

 

Urban och Jenny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öjenäsbäcken II

Förra sommaren påbörjades restaureringen av den hårt flottningsrensade Öjenäsbäcken i Arvika, ett vattendrag som sedan i fjol är naturreservat med bla öring, flodpärlmussla och hotade mossor. Åtgärderna består i att återföra sten, lekgrus och block, skapa vinterståndplatser och höljor vid lågvatten, öppna sidofåror samt inte minst tillföra rikligt med död ved.
I torsdags besöktes älven för att dels se hur åtgärderna från i fjol klarat vintern och vårflod och dels för att planera årets restaurering. Det såg mycket bra ut och de övre delarna av älven som tidigare mest bestod av en rak kanal går knappt att känna igen, i positiv bemärkelse :) (se bild). Bara några små justeringar kommer att göras. Årets arbete kommer utföras på mellanpartiet och 2014 kommer hela vattendraget vara restaurerat.

20130615-222938.jpg

Kalkhandläggarträff i sollefteå

Under två dagar, 20-21 mars har kalkningsverksamheten varit på kalkhandläggarträff. I år var det länsstyrelsen i Västernorrlands tur att arrangera handläggarträffen. träffen hade de valt att lägga i Sollefteå. Det var ett bra sammansatt schema och föredragshållarna berörde många viktiga frågor som rör kalkningsverksamheten.

 •  Dag 1, 20 mars
 • Sollefteå kommun
 • Välkomna (Sten-Olov Altin, länsråd Västernorrland)
 • Kalkningsverksamheten i Västernorrland (Pontus Ekman, Lst Västernorrland)
 • Moälvsprojektet (Håkan Jansson, Örnsköldsviks kommun)
 • Björkån, ett återställningsprojekt (Maria Danvind, Sollefteå kommun)
 • En sammanhållen vattenpolitik (Ulrika Siira, HaV)
 • Återintroduktion av flodpärlmussla i Lärjeån (Niklas Wengström, Sportfiskarna)
 • Resultat målvattendragsundersökningen (Jens Fölster, SLU)
 • Status/risk-klassning försurning (Johan Ahlström, Lst Västerbotten, Emanuel  Nandorf, Vattenmyndigheten Bottenhavet)
 • Strategi för god vattenstatus (Per Molin, Lst Västernorrland)
 • HaV:s översyn av kalkningsverksamheten (Ingemar Abrahamsson, HaV)
 • Film: När Forsmo och Nämforsen byggdes

 

 • Dag 2, 21Mars   
 • Sura sulfatjordar (Jan Åberg Lst Västerbotten)
 • Kalkning räddar flodpärlmusslan (Lennart Henrikson, Natur och Människa AB)
 • Dialog om miljöhänsyn – målbildsbeskrivningar för kantzoner (Per Olsson HaV)
 • Oorganiskt aluminium i humösa vatten (Cecilia Andrén, ITM Stockholms universitet)
 • Oorganiskt aluminium, analys-risk (Stephan Köhler, SLU)
 • Nationella kalkdatabasen (Tobias Haag, Lst Jönköping)
 • Samverkansmöte Länsstyrelsens vattenlaboratorium (Börje Granath,  Lst Jämtland)

Vy över delar av Sollefteå

Restaurering av Öjenäsbäcken

Restaureringen av Öjenäsbäcken har nu pågått i ett par veckor och nedan följer ett par bilder från arbetet. Mycket av återställningen går ut på att återföra tidigare uppschaktad sten och block samt återskapa bäckens naturliga meandrande lopp. Ett speciellt fokus finns också på att återföra grov död ved. Död ved är ett mycket viktigt inslag i vattenmiljön eftersom veden skapar både skydd och ståndplatser och samtidigt som den erbjuder högkvalitativt substrat för allehanda insekter genererar mycket fiskföda.

/Pär

En kanaliserad sträcka före åtgärd…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…och efter!