Tag Archive for död ved

Restaurering av Öjenäsbäcken

Restaureringen av Öjenäsbäcken har nu pågått i ett par veckor och nedan följer ett par bilder från arbetet. Mycket av återställningen går ut på att återföra tidigare uppschaktad sten och block samt återskapa bäckens naturliga meandrande lopp. Ett speciellt fokus finns också på att återföra grov död ved. Död ved är ett mycket viktigt inslag i vattenmiljön eftersom veden skapar både skydd och ståndplatser och samtidigt som den erbjuder högkvalitativt substrat för allehanda insekter genererar mycket fiskföda.

/Pär

En kanaliserad sträcka före åtgärd…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…och efter!

 

 

 

 

 

Studieresa dag 5

Efter att lördagen ägnats åt att via tåg förflytta oss från Portland till Seattle mötte vi på söndagen upp med Peter Kiffney. Peter är en erkänd forskare inom fiskbiologi som arbetat mycket med habitatrestaurering och kantzoner längs vattendrag i nordvästra USA. Han tog oss till Skagit River, en av de fiskrikaste älvarna längs hela västkusten belägen i The North Cascades (hemvist för bl.a. Snoqualmie-indianerna) Älven hyser alla de stora laxarterna + steelhead och en del rödingarter som tex Bull Trout.

Håkon från Fylkesmannen i Hedmark vid entreskylten till nationalparken.

20120909-181032.jpg

Peter Kiffney i samspråk med en Park Ranger.

20120909-181407.jpg
Några ur gruppen (fr.vä. Stefan, Jon, Håkon, Hanne, Eva och Grete) lyssnandes på Peter.

20120909-184020.jpg

Tyvärr var vandringssäsongen inte riktigt igång så vi såg bara ett par lekfiskar. Det var ändå intressant att höra Peter och se hur de arbetat med att återskapa dynamiken mellan land och älv, tex tillåta översvämningar och erosion för att på så sätt tex få in mer grov död ved i vattendragen.

Bilderna nedan visar stora ansamlingar av död ved i ett biflöde till Skagit R. För tillfället är det mkt lågt flöde, normalt är veden vattentäckt.
Ved utgör ett oerhört viktigt skydd för både stor och liten fisk samt genererar föda iom att den snabbt och bra koloniseras av vattenlevande småkryp. Dessutom skapar turbulensen runt stockarna naturliga lekbottnar och djuphålor.

20120909-182420.jpg

Undertecknad pekar på hur det borde se ut (och även har sett ut) hemma:)!

20120909-182751.jpg

Liksom vid de andra älvar vi besökt under veckan fanns även här lösningar för fiskpassage upp och ner vid kraftverken. Här nedan syns smoltavledaren och vyn från dammen i biflödet Baker River.

20120909-183414.jpg

20120909-183203.jpg Man sätter trots åtgärderna ut ca 3 miljoner yngel (precis, inte smolt) per år i systemet som kompensation för kraftverksförlusterna. Tanken är dock att man ska kunna minska den siffran i takt med att den vildproducerade ökar. I år har man också för första gången tillåtit fiske på vild Chinook-lax i Baker Lake – en effekt av förbättrad reproduktion.

Återställning av Öjenäsbäcken, Arvika

Med start under september 2012 kommer Öjenäsbäcken som rinner mellan Getjärn och Nysockensjön i Arvika att börja återställas. Kort bakgrund och anledning till projektet är att den ca 2,5 km långa bäcken bitvis är hårt flottningsrensad och kanaliserad vilket lett till förluster av lämpliga miljöer för flora och fauna samt försämrad funktion och produktion. Trots denna påverkan har Öjenäsbäcken kvar fina och höga naturvärden i form av flodpärlmussla, hotade mossor samt både stationär- och sjövandrande öring och bäcken är idag både Natura-2000 objekt och Naturreservat samt utpekad som ett av Värmlands mest skyddsvärda vattendrag och av Naturvårdsverket utpekad som Nationellt särskilt värdefull.

För att även i framtiden skydda de höga naturvärdena och förbättra förutsättningarna på lång sikt har Länsstyrelsen beslutat om ca 450 000 kr för Biologisk återställning av Öjenäsbäcken. Med start i år kommer bäcken att restaureras genom att sidofåror öppnas, uppschaktad sten och grus återförs, att död ved läggs ut, samt att diken pluggas. Den samlade effekten av åtgärderna kommer bli att bäcken bättre klarar perioder av låga flöden (vilket är mycket kritiskt idag) och att både lek- och uppväxtmiljöer för allehanda vattenlevande organismer blir bättre.

Här nedan ett typiskt exempel på en kanaliserad sträcka där sten och block  främst ligger längs kanterna och inte i bäcken där de gör nytta. Vi återkommer såklart med bilder från restaureringen under hösten.