Författare: Pär Gustafsson

Länsfiskekonsulent och projektledare

Fisktransport III och IV

Den 20 och 28 juni transporterades totalt 24 st vilda och 158 st odlade K-öringar samt 54 st vilda K-laxar upp från Forshaga till utsättningsplatsen norr om Edsforsen. Ytterligare 20 vilda K-laxar har fångats och har inom ramen för “Vänerlaxens fria gång” försetts med radiosändare och återutsatts nedströms Forshaga för att studera beteende framför kraftverket och…

Fisktransport II

Fisktransport från Forshaga till Edsforsen 13/6: 40 oklippta och 168 klippta K-öringar. 13 oklippta K-lax. Även K-laxen har alltså börjat stiga så smått. 1 odlad K-lax och 2 G-öring lyftes över dammen. Det är för närvarande problem med VAKI:n (fiskräknaren) vilket gör att  elektronisk registrering och video inte fungerar, enligt Fortum är felet identifierat och…

Öjenäsbäcken II

Förra sommaren påbörjades restaureringen av den hårt flottningsrensade Öjenäsbäcken i Arvika, ett vattendrag som sedan i fjol är naturreservat med bla öring, flodpärlmussla och hotade mossor. Åtgärderna består i att återföra sten, lekgrus och block, skapa vinterståndplatser och höljor vid lågvatten, öppna sidofåror samt inte minst tillföra rikligt med död ved. I torsdags besöktes älven…

Fiskbestånd i Klarälvens mynningsområde

Som säkert många känner till har det funnits en oro hos framförallt yrkesfiskare men även hos sportfiskare, forskare och länsstyrelsen angående de minskande fiskfångster som rapporterats från Klarälvens mynningsområde i Vänern (framförallt i Hammarösjön). Teorierna om varför fångsterna minskat är flera. Från yrkesfiskets håll menar man att minskningen beror på att överdosering av polyaluminiumklorid från…