Author Archive for Pär Gustafsson

Länsfiskekonsulent och projektledare

Föredrag NVE

NVE 160524Igår den 24 maj besökte en delegation från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Karlstads universitet för en dag i fiskvandringens och fiskpassagernas tecken. Undertecknad fick då äran (tack Olle) att hålla ett föredrag om laxen och öringen i Vänern och Klarälven samt resultat och åtgärdsförslag från det svensk/norska Interreg-projektet ”Vänerlaxens Fria Gång”. Ett intresserat gäng med bra och många frågor!

Fångststatistik lax och öring Forshaga centralfiske (2013) 2014 och 2015

Fiskvägen med sin fälla vid kraftverket i Forshaga öppnade i slutet av maj och stängde i början av oktober både 2014 och 2015. På grund av hög vattentemperatur i älven (> 19 C) stängdes fiskvägen under ca 4 veckor i juli/aug 2014. Under 2015 var vattentemperaturen konsekvent under 19 grader och fällan stängdes då endast under några få sporadiska dagar pga. underhåll. Detta är helt i linje med de årliga anvisningar som Länsstyrelsen ger till Fortum angående hur fiskevillkoren i vattendomarna för Klarälven/Gullspångsälven bör efterlevas.

Enligt årsrapporterna från Fortum fångades under 2014 totalt ca 3000 och under 2015 ca 3100 laxar och öringar fördelade enligt figur 1 nedan. Betydligt färre än 2013 (4200 st) men ändå något över 5-årsmedelvärdet på 2900 st. Ett något oroande faktum är att fångsten av vildfödd K-lax var betydligt mindre under både 2014 och 2015 än 2013 och även jämfört med 5-årsmedelvärdet på ca 750 st. Om anledningen är naturliga fluktuationer i laxpopulationen och/eller yttre omständigheter är oklart men Länsstyrelsen fortsätter bevaka utvecklingen. Sett till en längre period är dock trenden för den vildfödda K-laxen fortsatt svagt positiv (figur 2). Fångsten av vildfödd Klarälvsöring, som ökade med 75 % mellan 2012-2013, planade ut under 2014 och 2015. Fångsten ligger relativt tidigare år kvar på en hög nivå, om än antalsmässigt på en mycket låg nivå.

Under 2014 och 2015 transporterades ca 400 respektive ca 450 K-öringar (odlad+vildfödd) samt ca 550 K-laxar (båda åren, enbart vildfödd) ovanför Edsforsens kraftverk för naturlig lek i övre Klarälven (sedan 2012 och tillsvidare transporteras inte odlad K-lax upp för lek) (figur 3).

För G-laxen var framförallt 2015 ett lyckat år med den högsta fångstsiffran på 10 år. Även G-öringen hade ett bra år både 2014 och 2015.

Den fisk som blir över efter avelstäkt (figur 4) och transport till lekområdena återutsätts uppströms Forshaga kraftverk för sportfiskeändamål, samt i slutet på säsongen även nedströms Forshaga kraftverk. Under både 2014 och 2015 lyftes drygt 1500 fiskar upp- eller nedströms dammen med fördelningen för 2014 ca 40 % odlad K-lax och ca 60% G-öring samt för 2015 ca 43% odlad K-lax, ca 55% G-öring och ca 3% G-lax (figur 5).

I och med att fällan öppnade den 21 maj har säsongen 2016 startat. Den första fångstrapporten väntas in om några dagar och vi ska försöka hålla bloggen uppdaterad kring utvecklingen.

/Pär

Figur 1

Figur 1

Figur 2

Figur 2

Figur 3

Figur 3

Figur 4

Figur 4

Figur 5

Figur 5

 

 

 

Summering fångststatistik Forshagafällan 2013

Fällfångsten av lax och öring vid kraftverket i Forshaga var jämförelsevis stor under 2013. Sammanlagt fångades drygt 4200 laxar och öringar fördelade enligt figur 1 och 2. Både den vilda och odlade Klarälvslaxen och den vilda Klarälvsöringen ökade från i fjol och nådde sina högsta noteringar sedan fettfeneklippning infördes 1993 och fångster av vild/odlad började registreras 1996. Den odlade K-öringen noterade sin näst högsta siffra (som för övrigt var 2012). Om man sätter siffrorna i ett historiskt perspektiv är dock fångsterna av vild K-lax/öring fortfarande mycket låga. Under första halvan av 1800-talet fångades årligen mellan 10 000 – 30 000 lax och öring i Deje. Fällan öppnade i slutet av maj och stängde i början av oktober men på grund av hög vattentemperatur i älven (>20C) och med fiskens hälsa i fokus stängdes dock fiskvägen under ca 3 veckor i juli/aug. Detta var helt i linje med de anvisningar som Länsstyrelsen ger till Fortum och som bland annat reglerar hur fälla, transporter och utsättningar genomförs.

Som framgår av figur 2 är de ungefärliga veckofångsterna av vild och odlad K-öring synkade i tid och antal medan det för vild och odlad K-lax finns en viss skillnad där den vilda verka stiga något tidigare än den odlade och även avta något tidigare. Ren spekulation, men detta skulle kunna vara ett uttryck för den genetiska skillnaden mellan vild och odlad K-lax. Även Gullspångslaxen hade ett bättre år än 2012 och avelsbehovet uppfylldes därmed för samtliga arter och stammar. Eftersom årets fångster var relativt höga blev även transporten av fisk till lekområdena ovanför Edsforsens kraftverk också högre. Totalt transporterades drygt 1900 fiskar fördelade enligt figur 3 och 4. Sammanlagt under säsongen transporterades nära 870 K-öringar (vild + odlad) samt ca 1050 vilda K-laxar.

Figur 5 och 6 visar utvecklingen i antal oklippta (vilda) K-laxar respektive K-öringar som fångats i fällan mellan 1996 och 2013. Som synes en positiv trend för båda två men med stor mellanårsvariation hos laxen, vilket kan bero på både skillnader i antal upptransporterad fisk, överlevnad mellan olika livsstadier och fällans funktion och effektivitet. K-öringen utmärker sig med en stor ökning de senaste två åren och jämfört med 2012 ökade öringfångsten under 2013 med hela 75 %. Kan vara ett tecken på att en tidigare fällöppning (som skett just 2012 + 2013) är gynnsam för öringen.

Den fisk som blir över efter avelstäkt och transport till lekområdena sätts ut uppströms Forshaga kraftverk för sportfiskeändamål. Totalt under 2013 lyftes drygt 1500 fiskar över dammen fördelat på ca 79 % odlad K-lax och 21 % Gullspångsöring (sedan 2012 och tillsvidare transporteras inte odlad K-lax upp för lek). Det finns alltså en stor mängd fiskbar lax och öring mellan kraftverken!

Anledningen till de höga fångstsiffrorna kan vara flera. Dels öppnade fällan tidigare än vanligt vilket som sagt troligtvis var speciellt gynnsamt för fångsten av öring eftersom den stiger tidigare. Dessutom var det ett år med relativt lågt flöde i älven (alla minns väl hur lite vatten det var i älven i somras/höstas) vilket innebar lite vatten genom kraftverkets spilluckor och därmed uppstod lite s.k. distraktionsvatten. Eftersom fisken vill uppåt i älven simmar den mot området med störst flöde och i och med lite distraktionsvatten lockas fisken lättare mot fiskvägens ingångar. De förbättringar av fällans funktion som Fortum och Länsstyrelsen arbetat med under de senaste två åren i form av tex mer lockvatten ur fiskvägens två ingångar och koncentrering av lockvattenströmmen har förhoppningsvis också bidragit till högre effektivitet än tidigare. Preliminära resultat från studier av radiomärkt oklippt K-lax på vandring mellan Vänern och Forshaga indikerar en fälleffektivitet på ca 50 % under 2013 (Karlstads universitet och Vänerlaxens Fria Gång). Det kan innebära att lika många K-laxar som fångades (ca 1100) trots allt blev kvar nedströms kraftverket och alltså aldrig transporterades upp för naturlig lek. En tredje anledning till de höga fångstsiffrorna kan även vara ett högre totalantal stigande fisk jämfört med tidigare år vilket skulle kunna förklaras med bättre överlevnad rom-smolt och/eller bättre överlevnad för vuxen fisk ute i Vänern. Eller en kombination av både högre effektivitet och mer fisk. Därför är det svårt att säga säkert att det 2013 steg mer fisk än det gjort på 18 år, däremot noterades de högsta fällfångsterna sedan 1996 vilket såklart är mkt positivt! Men under 2011, då det fångades nästan lika mycket vild K-lax som 2013, kan totaluppsteget från Vänern varit större men effektiviteten i fällan lägre.

 

 Data baserat på de veckorapporter som Fortum skickar till Länsstyrelsen

Totalfångst paj 2013

figur 1

Säsongsvariation totfångst dia 2013

figur 2

Transporterad fisk paj 2013

figur 3

Säsongsvariation trsp dia 2013

figur 4

Utv antal vild K-lax 1996-2013

figur 5

Utv antal vild K-öring 1996-2013

figur 6

 

Uppdaterad fångst- och transportstatistik från Forshaga

Fällan vid centralfisket i Forshaga har nu varit igång sedan slutet av maj och som ni ser i diagrammen har fångsten och transporten av såväl vild klarälvsöring, vild klarälvslax och odlad klarälvsöring varit mycket bra (om man jämför med de sista 20 åren). Detta trots att fällan av fiskhälsoskäl (hög vattentemp i älven) stängdes under ca 3 veckor under juli/aug och att den effektiva fisketiden därför hittills varit ca 2,5 månader. Fortums transport av oklippt K-lax har varit mer än dubbelt så stor i år (919) jämfört med ifjol (427) och kan om det fortsätter i samma stil under september slå ”all time high” sedan transporterna inleddes i större skala (högsta notering hittills sedan 1993 är 1031 st från 2011). Dessutom är det mycket glädjande att de relativt höga fångsterna av oklippt K-öring från i fjol fortsätter. Hittills i år har fångst och transport ökat med 70% jämfört med 2011 (som då var det bästa året  med 83 uppstransporterade oklippta öringar). Fram till 28 aug har totalt 1678 lax och öring transporterats uppströms Edsforsen och då återstår ca 4 veckors fiske innan säsongen kan summeras.

Anledningarna till de positiva siffrorna är flera men sannolikt är det en kombination av åtgärder i fiskvägen med mer och bättre riktat lockvatten, avlägsnandet av diverse störande element i trappan och Klarälvens låga flöde som i år gjort att fisken lättare attraherats mot flödet ur fiskvägsingångarna. Jämfört med den vattenrika sommaren 2011 då stora mängder spillvatten sannolikt gjorde att fisken inte hittade fiskvägsingångarna lika bra. Förutom dessa faktorer måste man såklart också hoppas på att den naturliga reproduktionen i norra Klarälven och överlevnaden för smolt och vuxna individer ute i Vänern också har ökat. Man bör dock reflektera över att de fina siffrorna för både laxen och öringen trots allt endast utgör någon procent av vad som en gång i tiden, innan vattenkraftsutbyggnaden, vandrade upp i Klar/Trysilälven för lek.

Även G-lax och G-öring har gått upp i fällan i relativt stor utsträckning. Mest positivt är det relativt stora antalet G-lax eftersom det tex i fjol inte nådde upp till det rekommenderade antalet föräldrapar till Fortums avelsarbete. Hittills i år ser det betydligt bättre ut med totalt 153 G-lax och 190 G-öringar fångade. Överskottet av odlad G-fisk och odlad K-lax som inte tas undan till avel lyfts över dammen i Forshaga för sportfiskeändamål.

/Pär

Ny bild (1) Ny bild

 

 

 

Föredrag om fisk och fiske i Vänern samt ”Vänerlaxens fria gång”

Leader Närheten driver tillsammans med två andra Leader-områden i Sverige samarbetsprojektet Treskär som syftar till att utbyta erfarenheter kring skärgårdsutveckling. Torsdagen den 29 aug besökte undertecknad Hammars gård på Hammarö och höll för ett 20-tal åhörare från Treskär ett föredrag om vänerfisk, fiske i Vänern och om projektet Vänerlaxens Fria Gång.  Jag tackar Peter Wiklund för inbjudan och en trevlig tillställning med många och intresserade frågor.