Author Archive for Jenny Monsén

Viktigt att tänka på under kräftfisket!

För att förhindra spridning av viruset IPN i är det förbjudet att agna med fisk från annat vatten än det man fiskar i. Viruset orsakar mycket hög yngeldödlighet hos framförallt laxfiskar (såsom lax, öring, röding, sik, siklöja mfl) men icke laxfiskar som ål och gädda kan också infekteras. Viruset är mycket motståndskraftigt, överlever i både söt- och saltvatten, tål frysning i månader och intorkning i veckor. Mer information om IPN hittar du här: (http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/nyheter/2017/Sidor/virussjukdom-fisk-vanern.aspx)

Fiskeförbud på asp

img_0157.jpg

Enligt havs och vattenmyndighetens författningssamling fiskeriverket föreskrifter 2004:37 Om fisket i sötvattenområdena 2 kap 3 pargrafen råder från och med 1 april till 31 maj  fiskeförbud efter asp i samtliga vattendrag som mynnar i Vänern.

havs och vattenmyndigheten

Rödlistad

Asp listas som Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan (Artdatabanken 2015), och den omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att Sverige har skyldigheter att bevara arten och dess livsmiljö.

Hotbild

De främsta hoten mot aspen är mänskliga ingrepp i artens livsmiljö. Utbyggnad av vattenkraft, dammar, omfattande kanalisering och rensning förstör lek- och uppväxtområden, stänger vandringsvägar och har bidragit till att bestånd isolerats.

Läs mer om aspen och åtgärdsprogram

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/arter/arter-och-naturtyper/asp.html