Författare: Jenny Monsén

Fiskeförbud på asp

Enligt havs och vattenmyndighetens författningssamling fiskeriverket föreskrifter 2004:37 Om fisket i sötvattenområdena 2 kap 3 pargrafen råder från och med 1 april till 31 maj  fiskeförbud efter asp i samtliga vattendrag som mynnar i Vänern. havs och vattenmyndigheten Rödlistad Asp listas som Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan (Artdatabanken 2015), och den omfattas av…