Provfiske

Det är viktigt att följa upp resultaten efter att fiskevård eller kalkspridning har genomförts. Detta görs via olika typer av inventeringar, ofta genom s.k. provfisken. Vanligtvis används nätfiske men även elfiske när det inte är lämpligt att lägga ut nät (elfiske kräver dispens av Länsstyrelsen). Ibland installeras även fiskräknare för att kontrollera hur väl en anlagd fiskväg fungerar.

Elfisken inom projektet Vänerlaxens fria gång

Inom projektet Vänerlaxens fria gång sker under veckan vadelfisken i olika vattendrag som tillrinner Klarälven och första dagens elfiske är nu avklarat.

Ingen lax fångad hittills men överraskande höga tätheter av öring i Lettan och Kvarnån i Höljes. Idag fortsätter vi fisket söderut, Klarälven, Näckån och Tåsan står på programmet idag säger Tony Sahlberg.

Kvarnån

Kvarnån i Höljes, Foto Tony Sahlberg

 

 

 

 

Kräftprovfiske i Värmland

Under första veckan i september har Länsstyrelsen varit på provfiske av kräftor. Vi har följt upp två tidigare utplanteringar av flodkräfta. Det verkar i båda fallen som att flodkräftan har börjat etablera sig. Vi provfiskade även en mindre sjö för första gången och den visade sig hysa mycket goda bestånd av flodkräfta. Sedan gjordes två provfisken för eventuell förekomst av signalkräfta. I det ena fallet, en större sjö fann vi lyckligtvis inget då det finns bestånd av flodkräfta nedströms. I det andra fallet fann vi signalkräftor i ett vattendrag. Förekomsten var tidigare känd, men nu vet vi att signalkräftan förmodligen förökar sig där.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ny laxlokal

Det står klart sedan ca 20 laxar fångats i Örån vid elfiske den 28 augusti. De flesta var ca 95 mm långa vilket indikerar att det rör sej om tvåsomrig fisk. Om det är frågan om reproduktion i Örån eller om unglax vandrat upp i biflödet från huvudfåran är ej känt.

Örån ligger på västsidan om Klarälven, ca 1 km uppströms bron vid Kärrbackstrand.

Miljöövervakning av flodpärlmusslor 2013

Under sommaren arbetar Länsstyrelsen med miljöövervakning av flodpärlmusslor. I länets finns ca 40 vattendrag med flodpärlmusslor och i nio av dem sker det sedan mitten av 1990-talet en kontinuerlig övervakning. I år kommer miljöövervakning ske i tre av dem: Mörtebäcken, Älgån och Slorudsälven i Arvika kommun.
bild 1 Bild 2 Bild 3

 

 

 

 

 

Från vänster figur 1. Musslor i Mörtebäcken, Arvika kommun. Figur 2. Längdmätning av flodpärlmussla figur 3.  Längdmätta flodpärlmusslor redo att återvända till vattendragets botten.

Vid övervakningen räknas musslorna vid 15 slumpmässigt utvalda 20-meterssträckor. I anslutning till dessa plockas ett mindre antal musslor upp och mäts. Då kan man se hur bestånds- och storleksförändringar förändras. En viktig del är också att dokumentera omgivningarna på land och i vattnet för att kunna koppla dem till förändringar i musselbestånden. Det pågår även ett arbete med att sammanställa den miljöövervakningen av flodpärlmussla som skett i länet. Förhoppningsvis kommer rapporten att bli klar under hösten 2013.

 

Urban och Jenny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfiskeupphandling inom kalkeffektuppföljningen

Under de senaste årtiondena har ett stort antal sjöar och vattendrag i Värmland kalkats och restaurerats med målet att återskapa förutsättningar för återkolonisation av försvagade och utslagna bestånd och arter. För att kunna följa upp hur kalkning och restaurering lyckas genomförs bl.a. ett omfattande elfiskeprogram vid utvalda lokaler.

Förfragningsunderlag elfiske 2013-2014

Bilaga 1 Avtalsutkast 2013

Bilaga 2

Bilaga 3 Preliminär lista elfiskelokaler 2013-2014

Förfrågningsunderlaget med bilagor finns även under följande länkar

Länsstyrelsen i Värmland

Opic upphandlingar