Övrigt

Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

hav

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm.

- Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten. Förhoppningsvis leder ökad kunskap om reglerna och varför de finns också till att vi kan skydda fiskbestånden bättre, säger Stig Thörnqvist, utredare på HaV.

Den nya hemsidan är gemensam för landets alla länsstyrelser. Via kartor kan besökaren zooma sig in och ut på kusterna samt i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.

-  Vi såg ett behov av att förbättra informationen till fritidsfiskarna. Detta har resulterat i en webbplats där du utifrån kartfunktioner kan läsa om vilka regler som gäller för fritidsfisket i de fem största insjöarna och längs hela den svenska kusten, säger Adam Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping som ansvarar för drift och support av webbsidan.

I kartfunktionen finns närmare 500 digitaliserade ytor med gällande fiskeregler. På sidan kan du även hitta information om varför reglerna införts, vilket ska bidra till en ökad förståelse för regelverkets syfte och till att fler följer reglerna. Eftersom Sverige är ett stort land med många fiskarter som lever i vitt skilda miljöer och behöver olika form av skydd varierar fiskebestämmelserna.

Undersökningar som Statistiska Centralbyrån, SCB, gjort visar att över en miljon svenskar fritidsfiskar varje år. Enligt en rapport från Fiskeriverket 2009 fiskar sju av tio barn och ungdomar i åldern 10 – 15 år. Sedan lång tid tillbaka har det i Sverige funnits rättigheter för allmänheten att fritidsfiska utan något särskilt tillstånd utmed kusterna och i de stora sjöarna.

-  Även om det inte krävs tillstånd att fiska i havet och de fem stora sjöarna så har alla som fiskar skyldighet att först ta reda på vilka regler som gäller. Men reglerna är ofta lokalt anpassade och de ändras efterhand vilket ställer höga krav på fritidsfiskare att hålla sig uppdaterade. Vi hoppas att webbsidan kan bli till stor hjälp, säger Håkan Carlstrand, utredare på HaV.

- Lanseringen av webbsidan ligger helt i linje med Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020” säger Daniel Melin, fritidsfiskestrateg på Jordbruksverket.

Det stora intresset innebär att fritidsfisket behöver regleras för att skapa goda fiskbestånd och ett bra fiske nu och i framtiden. Ungefär hälften av fritidsfiskets fångster görs i havet och hälften i landets sjöar och vattendrag. Det är också inom dessa områden som Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att besluta om bestämmelser för fisket.

Länsstyrelserna har som regional myndighet stor kunskap om natur-, vatten- och fiskevård, fiskbestånden och fritidsfisket.

- Svenskafiskeregler.se är också ett sätt för oss på länsstyrelserna att integrera fiskebestämmelserna med annat natur- och fiskevårdsarbete säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Jönköping.

HaV, Jordbruksverket och länsstyrelserna lanserar i dag webbsidan ”Svenska fiskeregler.se” på Sportfiskemässan där bland andra näringsminister Annie Lööf blir en av de första att testa den. Under dagen blir den tillgänglig för allmänheten på www.svenskafiskeregler.se”

Här kan du läsa mer om Sportfiskemässan

För mer information kontakta:

Stig Thörnqvist, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 6265, mobil 070-625 75 67, e-post  stig.thornqvist@havochvatten.se

Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, tfn  010-698 62 40, mobil  073-059 90 90, e-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

Adam Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköping, tfn 010-2236354   , e-post adam.johansson@lansstyrelsen.se.

Anton Halldén, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tfn 010-2236353, epost anton.hallden@lansstyrelsen.se

Daniel Melin, fritidsfiskestrateg, Jordbruksverket, tfn 036-15 59 14, epost daniel.melin@jordbruksverket.se

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Daniel Rydberg, Länsstyrelsen i Jönköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad fångst- och transportstatistik från Forshaga

Fällan vid centralfisket i Forshaga har nu varit igång sedan slutet av maj och som ni ser i diagrammen har fångsten och transporten av såväl vild klarälvsöring, vild klarälvslax och odlad klarälvsöring varit mycket bra (om man jämför med de sista 20 åren). Detta trots att fällan av fiskhälsoskäl (hög vattentemp i älven) stängdes under ca 3 veckor under juli/aug och att den effektiva fisketiden därför hittills varit ca 2,5 månader. Fortums transport av oklippt K-lax har varit mer än dubbelt så stor i år (919) jämfört med ifjol (427) och kan om det fortsätter i samma stil under september slå ”all time high” sedan transporterna inleddes i större skala (högsta notering hittills sedan 1993 är 1031 st från 2011). Dessutom är det mycket glädjande att de relativt höga fångsterna av oklippt K-öring från i fjol fortsätter. Hittills i år har fångst och transport ökat med 70% jämfört med 2011 (som då var det bästa året  med 83 uppstransporterade oklippta öringar). Fram till 28 aug har totalt 1678 lax och öring transporterats uppströms Edsforsen och då återstår ca 4 veckors fiske innan säsongen kan summeras.

Anledningarna till de positiva siffrorna är flera men sannolikt är det en kombination av åtgärder i fiskvägen med mer och bättre riktat lockvatten, avlägsnandet av diverse störande element i trappan och Klarälvens låga flöde som i år gjort att fisken lättare attraherats mot flödet ur fiskvägsingångarna. Jämfört med den vattenrika sommaren 2011 då stora mängder spillvatten sannolikt gjorde att fisken inte hittade fiskvägsingångarna lika bra. Förutom dessa faktorer måste man såklart också hoppas på att den naturliga reproduktionen i norra Klarälven och överlevnaden för smolt och vuxna individer ute i Vänern också har ökat. Man bör dock reflektera över att de fina siffrorna för både laxen och öringen trots allt endast utgör någon procent av vad som en gång i tiden, innan vattenkraftsutbyggnaden, vandrade upp i Klar/Trysilälven för lek.

Även G-lax och G-öring har gått upp i fällan i relativt stor utsträckning. Mest positivt är det relativt stora antalet G-lax eftersom det tex i fjol inte nådde upp till det rekommenderade antalet föräldrapar till Fortums avelsarbete. Hittills i år ser det betydligt bättre ut med totalt 153 G-lax och 190 G-öringar fångade. Överskottet av odlad G-fisk och odlad K-lax som inte tas undan till avel lyfts över dammen i Forshaga för sportfiskeändamål.

/Pär

Ny bild (1) Ny bild

 

 

 

Norrlandsresa: tema smolt

Lite få uppdateringar på bloggen på sistone, ska bli bättring på det i takt med att de olika verksamheterna vaknar ur vinterdvalan:)
Häromdagen tog tex vi, dvs Sven-Erik och undertecknad, tåget till Härnösand för att träffa länsstyrelsekollegorna och kraftbolag där uppe. Syftet var att under ett par dagar prata om och dela med sig erfarenheter av hur vi och de jobbar med kompensationsodlingsverksamheten, tex odling, smoltbesiktning och utsättning. Många delar är lika men det finns också skillnader, ibland kanske omotiverade men oftast beroende på lokala förutsättningar och anpassningar. Tex har ju vi naturlig laxreproduktion kvar med tillhörande villkor för upptrsp av lekfisk. I norrland ligger även de flesta större odlingarna direkt vid älvarna vilket gör att själva utsättningen sker direkt i älven utan transport. På något ställe använder man även transport från odling till en acklimatiseringsbassäng vid älven varifrån fisken sedan släpps när vattentempen är lämplig. En annan skillnad är att merparten av smolten sätts ut som ettårig på försommaren. Anledningen till det är att ”bättre” odlingsförhållanden gjort att 2-årig fisk hann bli för stor och fet, uppemot 300g, och smoltifierade redan under hösten före. Lst i Norrland godkänner alltså i stor utsträckning 1-årig fisk.

Förutom att prata med lst o och kraftbolag besökte vi även Vattenfalls fiskodling vid Indalsälven (Bergeforsen). En rel ny inomhusanläggning där man varje år odlar ca 300000 lax, 80000 öring och 40000 sik. Odlingsföreståndare Lars Hedman guidade oss runt bland kläckerier, 50 år gamla störar och stora odlingsbassänger. Nedan några bilder från odlingen.

/Pär

20130227-105323.jpgLars visar kläckeriet

20130227-105535.jpgÖgonpunktad öringrom

20130227-111509.jpgKläckrör med sikrom

20130227-111611.jpgStören Sören, fångad 1969 och lever sedan dess inne på odlingen.

20130227-111753.jpgEn av de ca 20 smoltbassängerna i den sk ”smolthallen”. Varje bassäng är 100m3, 1,5m djup, gjord i rostfritt och kan rymma 30000 smolt.

Fiskmarknad 2013

Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads Universitet, Naturskyddsföreningen och Sporfiskarna arrangerar Fiskmarknad 2013. 

Anmälan till Fiskmarknad 2013 görs på http://fiskmarknad.nu med start den 25 februari.

Fiskmarknad 2013 hålls i Karlstad 7-9 maj och är till för alla som är intresserade av vandrande fisk och åtgärder som syftar på dessa bestånd. Arrangörerna välkomnar Vattenförvaltare, fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare samt intresserad allmänhet.

Syftet med Fiskmarknad 2013 är att sammanföra alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring och fiskpassager. Att skapa en mötesplats för genomförare, tänkbara uppdragsgivare samt kunder och därmed skapa professionella nätverk. Arrangörerna vill även skapa en helhetssyn över rådande kunskapsläge för fiskpassager och fiskvandring och på det sättet identifiera kunskapsluckor och behov av ny kunskap.

 

             Fiskmarknad 2013 pågår under tre dagar:

  • 7-8 maj – Föredrag, mässa och workshops på Stadshotellet (vardagar).
  • 9 maj – Familjevänliga aktiviteter dagtid och föredrag under eftermiddagen, på och omkring Värmlands museum (röd dag).

På följande länk finns mer information och detaljerat program http://fiskmarknad.nu