Fiske och fiskevård

Sjöarna och vattendragen i Värmland har under lång tid påverkats av yttre faktorer. En stor del av Länsstyrelsens fisk- och fiskevårdsarbete syftar till att mildra effekterna av både tidigare och pågående påverkan. I arbetet ingår bland annat att främja olika projekt, sköta kalkningen i länet för att motverka försurningens effekter i länet och ge tillstånd för fiskutplanteringar.

Uppdaterade fisktransportsiffror…

Den 23/8 kördes ännu en last med 168 st lekmogna laxar och öringar upp till lekområdena uppströms Edebäck. Den här gången var det mest Klarälvslax (127st) men även 41 Klarälvsöringar hade hittat upp i fiskvägen och släpptes ut i älven. Totalt är antalet transporterade fiskar 2012 nu uppe i 983 Klarälvsöringar och 337 vilda Klarälvslaxar.

Fångstrapport Forshaga

Fram till den 16:e augusti har 851 Klarälvsöringar och 214 vilda Klarälvslaxar transporterats upp till lekområdena uppströms Edsforsen. Det är redan nu ”all time high” för öringen, aldrig har det fångats så många öringar i fällan som i år, vilket får ses som mycket positivt. Anledningen till ökningen kan dels vara att fisket öppnade relativt tidigt i år men vi hoppas såklart också att de förbättringar och moderniseringar av fiskväg och fälla som gjorts under 2012 bidragit till den positiva utvecklingen. De flesta öringar fångades och transporterades fram till början av juli då uppsteget av öring traditionellt sett är som högst och älven fortfarande var relativt låg. Men som många säkert märkt har älven under sommaren stigit betydligt vilket gjort det svårt att få tillräckligt med lockvatten ut ur fiskvägen, vilket sannolikt påverkat fångsten negativt. Nu är i alla fall flödet sjunkande och förutsättningarna för ökad fångst förbättras igen.

 

Fisktransport Forshaga – Edsforsen

Igår onsdag kördes ännu en omgång fisk upp till lekområdena norr om Edsforsen. I tankarna fanns den här gången ca 220 K-öring och 30 vilda K-laxar, en del riktigt stora, 8kg+. Den nya fiskvägen fångar alltså fortfarande mycket öring vilket är jättepositivt, säsongens uppsteg av K-lax börjar även det sakta men säkert öka.

Biologisk återställning i Slorudsälven

Idag var det dags för slutbesiktning av den restaurering som skett av Slorudsälven, Arvika kmn. Mängder med block, sten och grus som en gång schaktades ur älven iom flottningen har nu återförts till älvfåran. Tillsammans med öppnade sidofåror har goda förutsättningar skapats för både den storvuxna Värmeln-öringen och flodpärlmusslorna.
Länsstyrelsen Värmland har finansierat genom medel för biologisk återställning, fiskevårdsområdet har bidragit med egeninsatsen och utförare av själva restaureringen har varit Bo-Erland Johansson.
Nedan några bilder från Slorudsälven och det nyligen restaurerade biflödet Bakälven.

20120705-215250.jpg

20120705-215552.jpg

20120705-215636.jpg

20120705-215941.jpg

Om fiske och fiskevård

Sjöarna och vattendragen i Värmland är sedan länge hårt exploaterade och påverkade av både vattenkraftsutbyggnad och flottledssrensningar. När sten och grus schaktades upp på land för att ge timret fri väg förstördes enorma mängder gömställen för fisk och deras bytesorganismer och än idag, långt efter det att flottningen upphört är många vattendrag fortfarande rensade och flera flottningsdammar står kvar och utgör vandringshinder för fisken. Under 1900-talet byggdes även i stort sett alla medelstora och större vattendrag i länet ut för att utvinna elektricitet. Vattenkraftverk räknas idag som ett av de största fiskrelaterade miljöproblemen eftersom de i avsaknad av fiskvägar hindrar många fiskarters vandring såväl till som från deras lek- och uppväxtområden. En stor del av Länsstyrelsens fisk- och fiskevårdsarbete går därför ut på att mildra effekterna av både historiskt och nuvarande utnyttjande. Dels genom att med eget arbete samt via olika bidrag och medel stödja arbetet med att återskapa vattenmiljöer och anläggandet av fiskvägar förbi dammar och kraftverk samt att ge tillstånd för fiskutplanteringar (av tex regnbåge).

En annan form av fiskevård som Länsstyrelsen har tillsyn över är de utsättningar av lax- och öringungar (s.k. smolt) som kraftbolagen via vattendom i många fall är ålagda att sätta ut som kompensation för den skada som vattenkraftutbyggnaden tillfogat fisket. I Klarälven sätts det därför varje år ut ca 175 000 smolt varefter de simmat ut i Vänern och vuxit upp blir tillgängliga för fisket. En annan viktigt del inom Länsstyrelsens fiskevårdsarbete är den omfattande kalkningsverksamhet som pågår i länet. Varje år sprids ca 25 000 ton kalk över både sjöar, våtmarker och vattendrag för att motverka försurningens negativa effekter, utan den skulle många fiskbestånd inte ha överlevt. Det sammantagna syftet med allt fiskevårdsarbete vi gör är att skydda och bevara olika arter samt att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.