Fiske och fiskevård

Sjöarna och vattendragen i Värmland har under lång tid påverkats av yttre faktorer. En stor del av Länsstyrelsens fisk- och fiskevårdsarbete syftar till att mildra effekterna av både tidigare och pågående påverkan. I arbetet ingår bland annat att främja olika projekt, sköta kalkningen i länet för att motverka försurningens effekter i länet och ge tillstånd för fiskutplanteringar.

Återställning av Öjenäsbäcken, Arvika

Med start under september 2012 kommer Öjenäsbäcken som rinner mellan Getjärn och Nysockensjön i Arvika att börja återställas. Kort bakgrund och anledning till projektet är att den ca 2,5 km långa bäcken bitvis är hårt flottningsrensad och kanaliserad vilket lett till förluster av lämpliga miljöer för flora och fauna samt försämrad funktion och produktion. Trots denna påverkan har Öjenäsbäcken kvar fina och höga naturvärden i form av flodpärlmussla, hotade mossor samt både stationär- och sjövandrande öring och bäcken är idag både Natura-2000 objekt och Naturreservat samt utpekad som ett av Värmlands mest skyddsvärda vattendrag och av Naturvårdsverket utpekad som Nationellt särskilt värdefull.

För att även i framtiden skydda de höga naturvärdena och förbättra förutsättningarna på lång sikt har Länsstyrelsen beslutat om ca 450 000 kr för Biologisk återställning av Öjenäsbäcken. Med start i år kommer bäcken att restaureras genom att sidofåror öppnas, uppschaktad sten och grus återförs, att död ved läggs ut, samt att diken pluggas. Den samlade effekten av åtgärderna kommer bli att bäcken bättre klarar perioder av låga flöden (vilket är mycket kritiskt idag) och att både lek- och uppväxtmiljöer för allehanda vattenlevande organismer blir bättre.

Här nedan ett typiskt exempel på en kanaliserad sträcka där sten och block  främst ligger längs kanterna och inte i bäcken där de gör nytta. Vi återkommer såklart med bilder från restaureringen under hösten.

Beslut om projekt bäckkalkning Örebäcken

Länsstyrelsen i Värmland( Kalkningsfunktionen) har  beslutatat om genomförande av bäckkalkning i Örebäcken som ligger i Eda kommun, bäckkalkning är planerad att starta 2012

Projektet har till avsikt att anlägga lekbottnar för öring (Salmo trutta L.) med inblandning av kalkgrus. Försöken är att kunna visa om bäckkalkning är en bra metodik för de vattendrag (objekt) som inte kan kalkas på traditionellt vis(båt helikopter, doserare) och där målsättningen med kalkningen endast är öring.

 

Uppdaterade fisktransportsiffror…

Den 23/8 kördes ännu en last med 168 st lekmogna laxar och öringar upp till lekområdena uppströms Edebäck. Den här gången var det mest Klarälvslax (127st) men även 41 Klarälvsöringar hade hittat upp i fiskvägen och släpptes ut i älven. Totalt är antalet transporterade fiskar 2012 nu uppe i 983 Klarälvsöringar och 337 vilda Klarälvslaxar.

Fångstrapport Forshaga

Fram till den 16:e augusti har 851 Klarälvsöringar och 214 vilda Klarälvslaxar transporterats upp till lekområdena uppströms Edsforsen. Det är redan nu ”all time high” för öringen, aldrig har det fångats så många öringar i fällan som i år, vilket får ses som mycket positivt. Anledningen till ökningen kan dels vara att fisket öppnade relativt tidigt i år men vi hoppas såklart också att de förbättringar och moderniseringar av fiskväg och fälla som gjorts under 2012 bidragit till den positiva utvecklingen. De flesta öringar fångades och transporterades fram till början av juli då uppsteget av öring traditionellt sett är som högst och älven fortfarande var relativt låg. Men som många säkert märkt har älven under sommaren stigit betydligt vilket gjort det svårt att få tillräckligt med lockvatten ut ur fiskvägen, vilket sannolikt påverkat fångsten negativt. Nu är i alla fall flödet sjunkande och förutsättningarna för ökad fångst förbättras igen.

 

Fisktransport Forshaga – Edsforsen

Igår onsdag kördes ännu en omgång fisk upp till lekområdena norr om Edsforsen. I tankarna fanns den här gången ca 220 K-öring och 30 vilda K-laxar, en del riktigt stora, 8kg+. Den nya fiskvägen fångar alltså fortfarande mycket öring vilket är jättepositivt, säsongens uppsteg av K-lax börjar även det sakta men säkert öka.