Fiske och fiskevård

Sjöarna och vattendragen i Värmland har under lång tid påverkats av yttre faktorer. En stor del av Länsstyrelsens fisk- och fiskevårdsarbete syftar till att mildra effekterna av både tidigare och pågående påverkan. I arbetet ingår bland annat att främja olika projekt, sköta kalkningen i länet för att motverka försurningens effekter i länet och ge tillstånd för fiskutplanteringar.

Provfiske av kräftor 2012

Under en och halv vecka i september har Länsstyrelsen i Värmland genomfört provfiske efter kräftor. kräftprovfisket har genomförts av  Urban Nyqvist och Jenny Monsén.

Första natten undersöktes ett litet tjärn i Sölje-trakten. Det fanns tidigare noteringar, att det en gång i tiden funnits flodkräftor i tjärnet. Provfiskeresultatet visade, att det inte finns några kräftor fanns kvar. Bottnarna i tjärnet är väldigt mjuka och olämpliga som miljö för flodkräftor.

Andra natten provfiskades en större sjö i Gräsmarks-trakten. Där har det under senare år fångats flodkräftor. Om beståndet är spillran av en gammal stam eller någon form av utplantering är svårt att säga. I provfisket fångades i alla fall tio flodkräftor.

  

Efter rykten om att flodkräftan försvunnit från en sjö i Mangskogs-trakten förra året, gjordes en uppföljning för att se vad som hänt. Sjön har tidigare provfiskats och har då visat vara mycket rik på flodkräfta. Nu fanns farhågor om att signalkräftor illegalt hade utplanterats. Mycket riktigt hade det stora beståndet av flodkräfta försvunnit. Vid provfiske fångades lyckligtvis inga signalkräftor, endast en kvarlevande flodkräfta fångades.

Första veckan avslutades med provfiske i en sjö och ett vattendrag i Hagfors-trakten. Här har flodkräftor planterats ut under ett par års tid. Provfisket visade att någon planterat ut signalkräftor i sjön och vattendraget. I vattendraget fanns en stor koncentration av signalkräftor medan det i sjön var sporadiskt förekommande på en mindre sträcka. Det kan vara ett tecken på att utplantering av signalkräftor i sjön skett tämligen nyligen. Inga flodkräftor fångades vid provfisket.

Under två nätter provfiskades ett par områden i centrala Karlstad. Inga kräftor fångades.

/Urban & Jenny

Studieresa dag 5

Efter att lördagen ägnats åt att via tåg förflytta oss från Portland till Seattle mötte vi på söndagen upp med Peter Kiffney. Peter är en erkänd forskare inom fiskbiologi som arbetat mycket med habitatrestaurering och kantzoner längs vattendrag i nordvästra USA. Han tog oss till Skagit River, en av de fiskrikaste älvarna längs hela västkusten belägen i The North Cascades (hemvist för bl.a. Snoqualmie-indianerna) Älven hyser alla de stora laxarterna + steelhead och en del rödingarter som tex Bull Trout.

Håkon från Fylkesmannen i Hedmark vid entreskylten till nationalparken.

20120909-181032.jpg

Peter Kiffney i samspråk med en Park Ranger.

20120909-181407.jpg
Några ur gruppen (fr.vä. Stefan, Jon, Håkon, Hanne, Eva och Grete) lyssnandes på Peter.

20120909-184020.jpg

Tyvärr var vandringssäsongen inte riktigt igång så vi såg bara ett par lekfiskar. Det var ändå intressant att höra Peter och se hur de arbetat med att återskapa dynamiken mellan land och älv, tex tillåta översvämningar och erosion för att på så sätt tex få in mer grov död ved i vattendragen.

Bilderna nedan visar stora ansamlingar av död ved i ett biflöde till Skagit R. För tillfället är det mkt lågt flöde, normalt är veden vattentäckt.
Ved utgör ett oerhört viktigt skydd för både stor och liten fisk samt genererar föda iom att den snabbt och bra koloniseras av vattenlevande småkryp. Dessutom skapar turbulensen runt stockarna naturliga lekbottnar och djuphålor.

20120909-182420.jpg

Undertecknad pekar på hur det borde se ut (och även har sett ut) hemma:)!

20120909-182751.jpg

Liksom vid de andra älvar vi besökt under veckan fanns även här lösningar för fiskpassage upp och ner vid kraftverken. Här nedan syns smoltavledaren och vyn från dammen i biflödet Baker River.

20120909-183414.jpg

20120909-183203.jpg Man sätter trots åtgärderna ut ca 3 miljoner yngel (precis, inte smolt) per år i systemet som kompensation för kraftverksförlusterna. Tanken är dock att man ska kunna minska den siffran i takt med att den vildproducerade ökar. I år har man också för första gången tillåtit fiske på vild Chinook-lax i Baker Lake – en effekt av förbättrad reproduktion.

Studieresa dag 3

Idag var det dags att besöka den enorma Bonneville-dammen, det första vandringshindret fisken stöter på i den mäktiga Columbia River (medelvattenföring 34 ggr Klarälven!).
Columbia hyser ett stort antal fiskarter som chinook-, sockeye-, coho- och pink salmon samt den storvuxna och fascinerande stören.

Totalt i systemet finns 30 dammar och kraftverk men där lösningar för passage finns för samtliga. Antingen trappor och/eller trsp och smoltavledning nedströms. Den lax som vandrar längst tar sig därför idag till sina ursprungliga lekområden, uppemot 200 mil in i landet. Tack vare åtgärder och ökad överlevnad är utvecklingen för de flesta laxarterna generellt sett positiv.

Stefan framför en av de tre dammbyggnader som Bonneville består av.
20120909-010138.jpg

Turbinpropeller modell större…
20120909-010300.jpg

Här en ca 80 kg tung och 70 år gammal Columbia-stör samt ett par chinooks på väg upp i en av fisktrapporna.
20120909-010517.jpg 20120909-010618.jpg

För att kompensera skadorna på fisket som vattenkraftsutbyggnaden trots åtgärderna orsakar odlas över 9 miljoner laxsmolt per år och sätts ut i älvsystemet. Från havet återvänder varje år ca 1,5 miljoner lekmogna fiskar till Bonneville. Dessa härstammar även från övriga smoltutsättningar uppströms.

Via ett antal fisktrappor fångas, hanteras och transporteras såväl den den uppvandrande lekfisken som den nedströmsvandrande smolten. Smolten samlas in och leds via tub nedströms.

20120909-173704.jpg

20120909-173805.jpg
Nedan syns tuben via vilken den avledda vildsmolten återvänder till älven. Vattenspridaren nedströms är till för att störa skarv och andra predatorer i sin jakt på nysläppta förvirrade smolt.

20120909-174234.jpg

Varje dag under uppvandringssäsongen hanteras ca 2500 leklaxar. De som ska till avel samt uppströmstransport (vild lekfisk) sorteras ut och överskottet av odlad fisk avlivas och går direkt ut på fiskmarknaden.

Nedan en film som visar bedövningsproceduren före det att lekfisken hanteras. Man använder el-anestesi, vilket för oss kan kännas en aning tveksam och främmande, men är en vanlig och effektiv bedövningsmetod i Nordamerika. Metoden är eg inte så annorlunda jmf den vi använder hemma då vi elfiskar. Skillnaden är att fisken på filmen försätts i en djupare anestesi.

Studieresa dag 2

Dag 2 började tidigt på morgonen med en lång biltur sydost för att titta på passagelösningar i River Deschutes. Färden gick genom staten Oregons vackra landskap, från enorma och högväxta barrskogar, via höga fjäll, till öppna prärielandskap, för övrigt hemvist för Paiute-indianerna.
20120906-224323.jpg
Målet för dagen var den över 100 meter höga ”Round Butte dam” där kraftbolaget investerat 110 miljoner dollar för att fånga och transportera 300 000 smolt per år nedströms.

20120906-235535.jpg

En imponerande anläggning där man med modern teknik och målmedvetenhet lyckats nå vattendomens mål om 95% överlevnad förbi tre HEPs.

Hugh Barlow från Portland electric berättar om deras projekt

20120906-235845.jpg

Det för oss lite nya och unika sättet att rädda fisken var att de använde turbinintagens slukvatten för att locka in fisken varefter man med stora fingaller silar ut fisken ur den enorma vattenvolymen och låter vattnet fortsätta ner mot turbinerna. På det sättet behöver man inte att med tex 5% vatten försöka rädda smolten via spillluckor eller timmerrännor, dvs det som är praxis hemma. Här använde man alltså 100% av vattnet som lockvatten och får på så sätt mkt hög effektivitet.

20120907-000939.jpg

20120906-235701.jpg

Fångad fisk sorteras därefter map på art och storlek och trsp sedan omedelbart nedströms med lastbil och fördröjs inte i sin vandring mer än några timmar. Överlevnaden har uppmätts till 97%.

20120907-000334.jpg

Ännu en högintressant dag med nya insikter om vad som kan göras bara viljan finns och resurser släpps till.

Mount Hood, slocknad vulkan, 4500 möh.

20120907-000436.jpg

 

/Hälsningar Pär och Grete

Elfisket är i gång i stora dela av länet

Varje år elfiskas ett antal vattendrag i Värmlands län, elfisket är en del av uppföljningen av den kalkningen som sker i stor utsträckning i länet. Kalkningsverksamheten har under sommaren gjort en upphandling för elfisket och år kommer 131 stycken vattendrag att elfiskas av två olika företag. Vattendragen som kommer att elfiskas är utspridda över hela länet.

Klicka på länken för att se vilka vattendrag som kommer att elfiskas under 2012

Elfiskelokaler 2012

Information om elfiske finner ni genom att klicka här