Fiske och fiskevård

Sjöarna och vattendragen i Värmland har under lång tid påverkats av yttre faktorer. En stor del av Länsstyrelsens fisk- och fiskevårdsarbete syftar till att mildra effekterna av både tidigare och pågående påverkan. I arbetet ingår bland annat att främja olika projekt, sköta kalkningen i länet för att motverka försurningens effekter i länet och ge tillstånd för fiskutplanteringar.

Temadag fångstrapportering

Första temadagen inom samförvaltning fiske Vänern hölls vid länsstyrelsen i Karlstads 20 feb. Dagen började med att vi fick lyssna på Havs- och vattenmyndigheten som berättade bland annat om det regeringsuppdrag som de har. Där de har fått i uppdrag att se över fångstrapportering. Skulle det kunna utökas till att även fritidsfiskaren blev rappoteringsskyldig. Vidare föreläste SLU om olika forskningsmodeller som används inom forskningen, hur viktigt det är att allas fångster rapporteras in. Förmiddagen avslutades att Johan Attby berättade om Fishbrain, hur man utvecklat appen och hur man tänkt att gå vidare i utvecklingen vilken potesial det finns i dagens teknologi.

Andra halvan på dagen började med att Sportfiskarna berättade om fångstdatabanken och hur det arbetat med den i Vänern. Efter sportfiskarna föredrag avslutades dagen men en workshop alla deltagare delades in i mindre gruppen och diskuterade hur fångstrapporteringen i Sverige och i Vänern skulle kunna utvecklas, vad krävs att en fiskare vill rapportera in sina fångster med mera.

Sammanfattningsvis var det en givande och trevlig första temadag. Nästa temadag är inplanerad till slutet början av aug-sep