Sverige-Norge projekt ska skydda flodkräftor

I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska vatten så är den svenska flodkräftan akut hotad och har minskat drastiskt. I ett treårigt Sverige-Norge projekt ska Länsstyrelsen i Värmland och flera andra svenska och norska aktörer samarbeta för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet.

Ett av de största kända hoten mot flodkräftor är kräftpest i sjöar och vattendrag. Under 1960-talet planterades signalkräftor ut i svenska vatten för att ersätta flodkräftpopulationer som dog ut. Då visste man inte att signalkräftor kan bära på sjukdomen kräftpest utan att själv insjukna. Flodkräftor däremot dör om de smittas. Flodkräftan har även drabbats av försurning, utsläpp, vattenregleringar och igenslamning av lämpliga livsmiljöer.

Åtgärder i projektet
För att skapa möjligheter att bevara flodkräftan i svenska och norska vatten behöver kraftfulla åtgärder sättas in. Projektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF) ska testa och vidareutveckla metoder för att lokalisera och eliminera signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden där det finns flodkräfta. Det kommer även att tas fram en handlingsplan för hur man ska agera vid utbrott av kräftpest i gränsöverskridande vatten.

Området där projektet kommer att genomföras är Värmland och Oslo og Viken i Norge där det är troligt att kräftpest sprids över gränsen.

”Vi hoppas att resultatet av de metoder och den handlingsplan som tas fram kommer att bidra till att bekämpa kräftpest i vårt område och även kunna användas i andra områden där det finns sötvattenkräftor” säger Jenny Monsén på enheten Miljöanalys i Länsstyrelsen i Värmland.

Projektet finansieras genom Interreg Sverige-Norge programmet för gränsöverskridande samarbete och pågår mellan 2019-2022.

För mer information, ta kontakt med Jenny Monsén jenny.monsen@lansstyrelsen.se  eller följ projektet på Facebook: www.fb.me/SNIEFprosjektet