Fiskundersökningar med videoräknare 2018 och 2019

[Utdrag ur längre PM – Fiskundersökningar med videoräknare 2018 och 2019]

Under 2018 köpte Länsstyrelsen in en mobil videoräknare för fisk. Syftet var att med räknaren som hjälp förbättra övervakningen av och kunskapen om strömlevande och vandrande fiskbestånd i Värmland. Framförallt är den användbar i fiskvägar av olika typ men räknaren är så konstruerad att den även kan användas i öppna vattendrag. Förutom att räkna, fota och filma passerande fisk registrerar räknaren även simriktning samt längd och höjd på varje enskild individ, vilket möjliggör beräkning av vikt. Foto, film och registreringar sparas på en hårddisk för senare analys och det går även att se vad som händer live, och tanka hem data. Själva kameran är placerad inuti en rostfri, LED-upplyst, ca 1,3×0,7×0,7m stor videotunnel genom vilken fisken simmar och blir registrerad.

Videotunneln med monterade ledarmar, före installation i omlöpet vid Gullsby kraftverk. Foto: P. Gustafsson

Första året installerades kameran i Natura 2000-vattendraget Slorudsälven (Arvika), närmare bestämt högst upp i det ca 320 meter långa omlöp som länsstyrelsen och kraftverksägaren finansierat och som stod klart 2014. Tanken med omlöpet är att storöring från Värmeln och andra fiskarter ska kunna ta sig förbi Gullsby kraftverk, vilket är det första kraftverket sett från Värmeln, och sedan vandra uppåt i avrinningsområdet. Problemet med fiskvägar generellt är dock att veta om och hur de fungerar, vilket vi nu kunde studera med hjälp av videoräknaren.

Sträcka av omlöpet förbi Gullsby kraftverk, Slorudsälven. Foto: P. Gustafsson

Räknaren i omlöpet installerades under mitten av september och efter cirka två veckor dök den första Värmelnöringen upp. Detta var nu inte vilken öring som helst utan faktiskt den första som passerat platsen på över 210 år! 

Något suddigt foto av den första Värmelnöringen som passerat platsen för Gullsby kraftverk på över 210 år! Vikten är beräknad till ca 4,5 kg.

Ett väldigt speciellt ögonblick. Under de följande veckorna passerade ca tjugo leköringar mellan 2 och 5,5 kg, stim med mört, abborre, kräftor, mindre öringar och till och med en bäverhona med unge. Det verkar alltså som att omlöpet fungerar för både stark- och svagsimmande arter vilket såklart var väldigt glädjande.

Våren 2019 bestämdes att räknaren skulle installeras i Söljeälven, strax uppströms utloppet i Glafsfjorden, för att kontrollera ev. uppvandring av Asp. En av utmaningarna vid den installationen var strömförsörjningen, vilket löstes genom att köpa in solcellspaneler för att ladda bilbatterier, vilka via en converter gav 230V till dator och räknare.

Solpaneler och lådor med dator, router, interface, converter och bilbatterier. Foto: P. Gustafsson

Data är inte färdiganalyserat än, men av de filmer och foton som hittills studerats kan man dra slutsatsen att Söljeälven är ett mycket viktigt lekvattendrag för id. Sammanlagt registrerades flera hundra idar i storleksintervallet 1–3 kg. Vi har tyvärr inte sett till någon asp men det kan inte uteslutas att det i filmerna och bland alla idar slunkit med någon sådan. 

I Älgån, strax uppströms mynningen till Glafsfjorden, har det sedan 50-talet funnits en fisktrappa (av kammartyp med över och underströmningsöppningar) förbi de gamla kvarnresterna. Svaret på frågan om den fungerar har ändå varit lite höljd i dunkel. Inför hösten 2019 valde vi därför att i mitten av september installera videoräknaren strax ovanför sista steget i trappan.

Fisktrappan i Älgån. Foto: P. Gustafsson.

Efter det att den första öringen för året passerat följde en period på några veckor då ett flertal öringar registrerades, alla i intervallet 20–75 cm (ca 0,3 – 5 kg). I mitten av november hade ingen öring passerat på cirka två veckor och beslut togs om att ta räknaren ur drift. Fram till dess hade cirka 15 stora öringar passerat och fiskvägen fungerade uppenbarligen bra för dessa. Hur många som inte tog sig genom trappan går som sagt inte att svara på utan fler räknare och fler studier.

[…]

PM – Fiskundersökningar med videoräknare 2018 och 2019 (PDF)
Kontakt: Pär Gustafsson, par.gustafsson@lansstyrelsen.se, 010-2247440