En grön näring på blå åkrar

Under våren 2012 genomförde Jordbruksverket ett antal möten där bransch, forskare,
intresseorganisationer och myndigheter tillsammans diskuterade hur utvecklingen av vattenbruket i Sverige skulle ske. Utifrån dessa diskussioner arbetade Jordbruksverket 2012 fram en strategi ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020”.

2015-03-18 kom så ”Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av Strategi 2012-2020”. I handlingsplanen presenteras åtgärder som bidrar till att nå målen och visionen i den nationella vattenbruksstrategin Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, strategi 2012–2020. Både handlingsplanen och strategin har tagits fram genom ett brett samarbete mellan myndigheter, näring, forskning och intresseorganisationer under ledning av Jordbruksverket. Länsstyrelsen Värmland bidrog med att sitta med i referensgruppen.

För att åtgärderna ska bli genomförda behövs fortsatt samarbete och dialog. Handlingsplanen utgår från aktuell lagstiftning och tekniska förutsättningar för vattenbruket hösten 2014. Handlingsplanen ska främja en långsiktigt hållbar, växande näring där både öppna och slutna odlingssystem utvecklas och fler arter odlas. Vilka vattenbruksarter och tekniker som är mest lämpliga kan skilja mellan olika delar av landet, vilket ger olika lokala och regionala förutsättningar för vattenbruk. Handlingsplanen är ett verktyg som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av vattenbruksnäringen runt om i Sverige.

 

Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020

Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av Strategi 2012-2020