Försvunna flodpärlmusslor i Värån, Torsby kommun

Under hösten 2013 har Länsstyrelsen noterat en kraftig minskning av musselbeståndet i Värån i Torsby kommun. Vid en grundlig inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen 2007 i samband med att en omlastningscentral byggdes beräknades beståndet till ca 10 000 individer, däribland en stor andel småmusslor. I år uppskattades antalet till ca 2 000 och musslor i de mindre storleksklasserna saknades helt.

Då vi inte känner till någon exakt tidpunkt för när musslorna försvunnit så är det svårt att veta vad minskningen kan bero på. Värån ligger i ett område med en hög andel potentiella faror som flygplats, omlastningscentral och ett flertal korsande vägar. Det har förekommit höga halter av ammoniumkväve och totalkväve i vattendraget men det är svårt att spekulera i vilken påverkan detta kan ha haft på musslorna.

Sedan hösten 2013 finns en övervakningsplats för musslor i Varån. Syftet med denna övervakning är att mer exakt kunna se om de ökar eller minskar i antal.