Angående Havs- och Vattenmyndighetens rapport om översyn av länsstyrelsernas kalkningsverksamheter.

Det vanliga sättet att utvärdera kalkningsverksamheten är att titta på hur man når målsättningen per sjö eller vattendrag. För Värmlands del rör det sig om en måluppfyllelse för t.ex. 2012 på 98 % i sjöar och 92 % i vattendragen i Värmland.

Sedan 2011 har kalkdoserna i länet sänkts med ca 2000 ton per år, och åtgärder har gjorts för att förbättra både vattenprovtagning och doserarnas funktion. Detta framgår bland annat i Länsstyrelsens verksamhetsberättelser för kalkningsverksamheten.

I Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten” (2013:16) står dock det att man i Värmlands län uppfyllt målen för kalkningsinsatser under åren 2005-2011 till 40 %. Det samma har nämnts i intervjuer och i artiklar i olika medier.

Man nämner i rapporten och i intervjuer att siffran är osäker och att den är underskattad för Värmland. Det beror på att kalkningsinsatserna och utvärderingen av dess resultat sker under olika förutsättningar, beroende på hur länen indelat kalkningen administrativt. Kalkningen är administrativt indelad i åtgärdsområden och målområden. Ett målområde är antingen en sjö eller ett vattendrag. Flera sådana målområden kan ligga inom ett åtgärdsområde. I Värmland är det, då kalkningen är så omfattande i länet, väldigt vanligt att många målområden ligger inom ett åtgärdsområde. Utvärderingen i rapporten sker per åtgärdsområde. Det gör att om 19 av 20 målområden i ett åtgärdsområde klarar målen, så blir resultatet i rapporten att målen inte ser ut att klaras någonstans. Det framkommer tyvärr inte i media tydligt nog att utvärderingen gjorts på detta sätt.

Länsstyrelsen delar dock Havs- och Vattenmyndighetens uppfattning om att effektiviteten alltid kan bli bättre. Länsstyrelsen ser också mycket positivt på den uppföljning av vår kalkningsverksamhet som gjordes 2012 efter att HaV övertagit ansvaret från Naturvårdsverket. Under fortsatta kontakter har en bra och konstruktiv dialog förts att förbättra kalkningsverksamheten i länet.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Jens Andersson, kalkningshandläggare, tel 010-224 74 31

Sandra Woronin, kalkningshandläggare, tel 010-224 74 54