Bedömning av Vattenregleringspåverkan med hjälp av elfiske

Som en del i arbetet med att statusklassa våra vatten har man sett på elfiske och vattenreglering i några vattendrag i Bergslagen. Kraftig vattenreglering ger tydliga effekter på fiskbestånden; sjöfiskar ökar och strömlevande arter minskar. Utgående från elfiskeresultat kan man ganska väl påvisa vattenregleringspåverkan.   Mer utförlig vad man kom fram till i undersökningen går att läsa i rapporten ””Bedömning av Vattenregleringspåverkan med hjälp av elfiske”