Arbetsgruppsmöte angående smolt och avel/lekfisk 2012-2013

I måndags samlades Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götaland, Fortum, Fiskhälsan AB, Vattenregleringsföretagen samt Havs- och Vattenmyndigheten för ett heldagsmöte i Karlstad angående fiskvillkoren i Klarälvens och Gullspångsälvens vattendomar. Det var det första formella så kallade arbetsgruppsmötet som hållits kring dessa frågor, ett möte som som alla parter var glada och nöjda över att ha fått till stånd.

Bland annat gick vi igenom föregående års verksamhet med fiskhälsoläge, avelsfisket i Forshaga (se utlagda rapporter från Fortum), smoltutsättningar och genomförda förbättringar (tex fisktrappan i Forshaga) mm. Även nästkommande års verksamhet diskuterades och planerades, t.ex. smoltutsättningsstrategier, eventuellt ytterligare en utsättningsplats uppströms Edsforsen för vild K-lax och K-öring, märkningsprojekt med akustiska sändare på odlad smolt, smoltbesiktningar 2013 m.m.

Avsikten är att det som avhandlas på dessa möten ska utgöra grunden för och under våren mynna i ett dokument (anvisningar) som beskriver hur Länsstyrelserna och verksamhetsutövaren (Fortum) ska bedriva verksamheten under det kommande året. Vi hoppas och tror att detta blir ett bra och uppföljningsbart styrdokument som hjälper alla oss som ingår i gruppen att utveckla och förbättra verksamheten.

Re- lax :)

/Pär