Återställning av Öjenäsbäcken, Arvika

Med start under september 2012 kommer Öjenäsbäcken som rinner mellan Getjärn och Nysockensjön i Arvika att börja återställas. Kort bakgrund och anledning till projektet är att den ca 2,5 km långa bäcken bitvis är hårt flottningsrensad och kanaliserad vilket lett till förluster av lämpliga miljöer för flora och fauna samt försämrad funktion och produktion. Trots denna påverkan har Öjenäsbäcken kvar fina och höga naturvärden i form av flodpärlmussla, hotade mossor samt både stationär- och sjövandrande öring och bäcken är idag både Natura-2000 objekt och Naturreservat samt utpekad som ett av Värmlands mest skyddsvärda vattendrag och av Naturvårdsverket utpekad som Nationellt särskilt värdefull.

För att även i framtiden skydda de höga naturvärdena och förbättra förutsättningarna på lång sikt har Länsstyrelsen beslutat om ca 450 000 kr för Biologisk återställning av Öjenäsbäcken. Med start i år kommer bäcken att restaureras genom att sidofåror öppnas, uppschaktad sten och grus återförs, att död ved läggs ut, samt att diken pluggas. Den samlade effekten av åtgärderna kommer bli att bäcken bättre klarar perioder av låga flöden (vilket är mycket kritiskt idag) och att både lek- och uppväxtmiljöer för allehanda vattenlevande organismer blir bättre.

Här nedan ett typiskt exempel på en kanaliserad sträcka där sten och block  främst ligger längs kanterna och inte i bäcken där de gör nytta. Vi återkommer såklart med bilder från restaureringen under hösten.