Om yrkesfiske och husbehovsfiske

Fiskerinäringen i den värmländska delen av Vänern omfattar ca 40 yrkesfiskare och knappa 3000 husbehovsfiskare. Målarterna för båda grupperna är vanligtvis gös, gädda, abborre, sik, siklöja och lax. Den senaste tiden har fisket fokuserat allt mindre på lax och mer på gös men även signalkräftor ingår som en allt större del i fiskets fångster. Vänersiken som länge varit mycket viktig för fisket har varit föremål för diskussion, detta eftersom den sedan i höstas är belagd med saluförbud pga. för höga halter av det giftiga ämnet dioxin (ansökan om dispens från förbudet har skickats in från yrkesfiskehåll).

Länsstyrelsens arbete med fiskerinäringen innebär att vi utfärdar tillstånd för både själva fisket som redskap och sköter fångstregistreringen från husbehovsfisket. Yrkesfisket rapporterar sina fångster direkt till HaV (statistik över yrkesfiskets fångster hittar du på SCB:s hemsida). Vi utövar även tillsyn på fisket för att se att överenskomna regler efterlevs (se ”Fisketillsyn”).