Om provfiske

Efter att fiskevård eller kalkspridning genomförts i sjöar och vattendrag är det viktigt att resultaten följs upp. Detta gör Länsstyrelsen genom olika typer av inventeringar, ofta genom s.k. provfisken. Vid nätprovfiske kontrolleras bland annat om mörten åter leker i sjön efter att vattnets pH höjts efter kalkning. I strömmande vatten där det inte är lämpligt att lägga nät används istället elfiske för att se om t.ex. det lekgrus som lagts ut resulterat i några årsungar av öring eller lax (elfiske är för övrigt en förbjuden fiskemetod som kräver dispens av Länsstyrelsen). Vi provfiskar även efter flodkräfta för att dels ha koll på beståndens utveckling, resultat efter återintroducering men även för att ev. hitta hittills okända bestånd. En annan typ av provfiske kan vara att installera fiskräknare för att kontrollera hur väl en anlagd fiskväg förbi ett kraftverk fungerar.